กรมสรรพากร แจ้งยุติการชำระภาษีด้วยบัตรภาษีแบบกระดาษ ตั้งแต่ 20 กันยายน 2564
Date : 09/09/2021
กรมศุลกากร กรมสรรพากร และ กรมสรรพสามิต จะยุติการชำระภาษีโดยใช้กระดาษตั้งแต่ 21 กันยา 64 จากนั้นจะบังคับยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ 100% เท่านั้น สมัครได้ทาง e-Filing

         กรมสรรพากร แจ้งยุติการชำระภาษีด้วยบัตรภาษีแบบกระดาษ ซึ่งจะรับชำระบัตรภาษีในรูปแบบกระดาษวันสุดท้ายในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบการรับชำระภาษีด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี เป็นการส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ

         โดยโครงการพัฒนาระบบชำระค่าภาษีอากรด้วย “บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation : DTC)” เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานคือ กรมศุลกากร กรมสรรพากร และ กรมสรรพสามิต เพื่อพัฒนาระบบและการบริหารงานเข้าสู่ยุคไร้กระดาษ 100% ตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเริ่มใช้ E-mail ในการส่งสารและรับสารแทนกระดาษแล้วในหน่วยงานรัฐ เมื่อ 23 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา และจะเริ่มใช้งานการยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร ที่สามารถยื่นภาษีได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังกรมศุลกากร ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนโครงการ National e-Payment ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะเริ่มใช้วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

        เริ่มให้ชำระภาษีด้วย บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (DTC) การยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยสมัครสมาชิกยื่นแบบชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Filing ของกรมสรรพากร ได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th

บริการ
ข่าว
Copyright © 2021 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.