สรรพากรให้บริษัทซื้อชุดตรวจ ATK หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า
Date : 20/09/2021
การซื้อ Antigen Test Kit ให้กับพนักงานหรือลูกจ้างสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้อีก 1.5 เท่า

       หลังจากทางกรมสรรพากรและศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้ประกาศให้ประชาชนสามารถซื้อชุดตรวจโควิด-19แบบ Antigen Test Kits ด้วยตนเองได้แล้ว ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและการแพร่เชื้อในการตรวจหาเชื้อตามสถานที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทที่ออกค่าตรวจโควิดให้กับพนักงานของตนเองอีกด้วย โดยการซื้อ Antigen Test Kit ให้กับพนักงานหรือลูกจ้างสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้อีก 1.5 เท่า

       นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนำรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจ โควิด – 19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง มาหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนร้อยละ 50 ของรายจ่ายที่จ่ายไป (หักได้ 1.5 เท่า) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการจัดหาชุดตรวจโควิด – 19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) ที่ได้มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สำหรับตรวจพนักงานหรือลูกจ้างเป็นประจำ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565”

       นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าชื้อชุดตรวจโควิด - 19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit)) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2464 จะช่วยส่งเสริมและบรรเทาภาระให้กับผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและกล้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น เมื่อธุรกิจต่าง ๆ สามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้ย่อมส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่จะมีโอกาสฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

       ดังนั้น มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจโควิด - 19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) ไม่ใช่เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.