เรื่องควรรู้ก่อนสร้างแบรนด์เครื่องดื่มของตัวเอง
Date : 15/12/2020
สินค้าและแบรนด์ต่าง ๆ ในปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนอยู่มาก เพราะหลาย ๆ คนมีความต้องหารายได้เสริม

       ในปัจจุบันมีสินค้าและแบรนด์ต่าง ๆ มากมายเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนอยู่มาก เพราะหลาย ๆ คนมีความต้องการสร้างธุรกิจส่วนตัวเล็ก ๆ และหารายได้เสริม เช่น แบรนด์เสื้อผ้า แบรนด์ขนม หรือแม้แต่แบรนด์เครื่องดื่มก็ตาม ในวันนี้เราจะมาพูดการเป็นผู้ผลิตแบรนด์เครื่องดื่มของตนเอง ที่จะต้องมีการผลิตตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง หรือ GMP  ที่สำนักงานกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนด และจะต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เพราะการขายเครื่องดื่มก็เป็นการสร้างรายได้รูปแบบหนึ่ง ซึ่งต้องมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีที่แบรนด์นั้นมียอดขายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี และต้องจดทะเบียนพาณิชย์อีกด้วย นอกจากนี้การที่จะเป็น ‘ผู้ผลิต’ เครื่องดื่ม จะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ด้วย

       ผู้ผลิตเครื่องเดิมจะต้องขออนุญาตตั้งสถานที่ เพื่อทำการผลิตเครื่องดื่มก่อน โดยการขออนุญาตจะถูกดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานราชการในท้องถิ่นที่ตั้งสถานที่การผลิต ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าสถานที่ตั้งของคุณนั้นอยู่ในท้องที่ใด เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือจังหวัด เป็นต้น นอกจากนี้ถ้าคุณมีสถานที่ผลิตที่สร้างเป็นโรงเรือนหรืออาคาร คุณจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินด้วย หรือถ้าจัดตั้งเป็นโรงงาน คุณจะต้องขออนุญาตการจัดตั้งจากสำนักทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

       ผู้ผลิตจะต้องยื่นเรื่องจดทะเบียนสรรพสามิต เพราะว่าเครื่องดื่มก็เป็นสินค้าอยู่ในรายการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีด้วยเช่นกัน โดยผู้ผลิตจะต้องไปจดทะเบียนภาษีสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตในพื้นที่ที่โรงงานหรือที่ผลิตตั้งอยู่ ภายใน 30 วันก่อนจะทำการผลิตเครื่องดื่ม

       ยื่นขออนุญาตผลิต เมื่อผู้ผลิตทำการผลิตเสร็จแล้วจะต้องทำการส่งตัวอย่างเครื่องดื่มตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อขออนุมัติการผลิต

       ในส่วนสุดท้ายต้องยื่นแจ้งวันทำการผลิตและราคาขาย ต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต โดยสามารถยื่นได้ที่สำนักงานสรรพสามิตในพื้นที่ของสถานที่ตั้งทำการผลิต และไปแจ้งราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 7 ก่อนวันเริ่มจำหน่าย นอกจากนี้ยังต้องทำการจดแจ้งฉลาก จัดทำบัญชี จัดทำงบเดือน ด้วยเพื่อนำไปประกอบการเสียภาษี

อ้างอิง : กระทรวงการคลัง

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.