รูปแบบธุรกิจบริษัทจำกัด
Date : 15/12/2020
บริษัทจำกัด (Limited company : LC) คือรูปแบบของการจัดตั้งบริษัทที่จำกัดความรับผิดของผู้ถือหุ้นของบริษัท

            ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่มีตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ที่ได้นำเงินมาลงทุนร่วมกันในการทำธุรกิจ โดยทุนแต่ละทุนเรียกว่า ‘หุ้น’ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนอาจจะมีจำนวนหุ้นไม่เท่ากันก็ได้ โดยหุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทนั้นจะมีมูลค่าเท่ากัน ดังนั้นผู้ถือหุ้นจะได้รับกำไรของบริษัทตามสัดส่วนที่ตนเองได้ทำการถืออยู่เท่านั้น

            ธุรกิจบริษัทจำกัดจะมีความแตกต่างจากธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียว เนื่องจากมีผู้ร่วมลงทุนหลายคน การตัดสินใจและการรับผิดชอบในธุรกิจจะไม่ได้อยู่ที่คน ๆ เดียวเท่านั้น แต่ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนในการตัดสินใจและช่วยดำเนินธุรกิจอีกด้วย บริษัทจำกัดมีสถานะเป็น ‘นิติบุคคล’ ที่จำเป็นต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และมีข้อบังคับต่าง ๆ มากกว่าธุรกิจรูปแบบอื่น

 

บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้บริการสนับสนุนการจัดทำข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน และการบริหารให้แก่ผู้ประกอบการและองค์กรต่าง ๆ โดยเรามีกลุ่มทีมงานผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ arac@ar.co.th หรือโทร. (662) 439-4600

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.