เริ่มต้นขายสินค้าและบริการ อย่าลืม!! จดทะเบียนพาณิชย์
Date : 17/12/2020
ในประเทศไทยมีธุรกิจ และกิจการอยู่มากมาย การที่จะควบคุมกิจการเหล่านี้ได้ง่ายก็คือผู้ประกอบการเหล่านั้น

           ในประเทศไทยมีธุรกิจ และกิจการอยู่มากมาย การที่จะควบคุมกิจการเหล่านี้ได้ง่ายก็คือผู้ประกอบการเหล่านั้นต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยเช่นกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล สถิติของผู้ประกอบการพาณิชย์ที่เชื่อถือได้ รวมถึงทำให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลกิจการเหล่านี้สามารถควบคุมหรือส่งเสริมด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวทันประเทศอื่น ๆ

            โดยผู้ประกอบการที่มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และนิติบุคคล ซึ่งเป็นกิจการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริการ และอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น นายหน้าหรือตัวแทน, โรงสีข้าว, ขายสินค้า (สำหรับขายสินค้าได้ 20 บาทขึ้นไป หรือสินค้าที่ขายรวมแล้วต้องมีมูลค่าทั้งสิ้น 500 บาทขึ้นไป), ผู้ประกอบการขนส่งรถสาธารณะ, ร้านอินเทอร์เน็ต, ร้านเกม และ ร้านบริการร้องเพลง เป็นต้น สำหรับกิจการที่ประกอบพาณิชยกิจที่ไม่ได้ทำการจดทะเบียนพาณิชย์ และแสดงเอกสารที่ถูกปลอมขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งในกรณีไม่จดทะเบียนเป็นความผิดต่อเนื่อง ต้องโดนปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าผู้ประกอบการกิจการจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติ

            สำหรับผู้ประกอบการพาณิชยกิจรายใหม่ที่ต้องการจดทะเบียนพาณิชย์ต้องเสียค่าธรรมเนียม การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ด้วย โดยจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ เสียค่าธรรมเนียม 50 บาท ซึ่งต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มกิจการ กิจการใดที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจ : http://www.dbd.go.th แล้วเข้าไปที่ บริการข้อมูล เลือกจดทะเบียนธุรกิจและคลิกที่ทะเบียนพาณิชย์

 

อ้างอิง : กรมสรรพากร, กรมพัฒนาธุรกิจ

วันที่ 2018-01-12

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.