ทำไมต้องส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน หลังประชุมสามัญ
Date : 18/12/2020
เป็นเรื่องปกติของผู้จดทะเบียนบริษัท ที่นิติบุคคลจะมีหน้าที่ยื่นเอกสารต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งร่วมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น

        เป็นเรื่องปกติของผู้จดทะเบียนบริษัท ที่นิติบุคคลจะมีหน้าที่ยื่นเอกสารต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งร่วมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นที่นิติบุคคลจะต้องส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางออนไลน์ตามที่กำหมายกำหนด

        ในปัจจุบันทางหน่วยงานภาครัฐอย่าง กรมพัฒนาธุรกิจ ได้เพิ่มสะดวกสบายให้แก่นิติบุคคลมากขึ้น โดยได้พัฒนาระบบ DBD e-Filing ให้สดรับกับความก้าวหน้าในการนำเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุน ลดเวลา และลดการใช้ทรัพยากร ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

        ทุก ๆ ปี จะมีการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะต้องนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ไปยังนายทะเบียนอย่างน้อยปีละครั้ง ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1139 วรรคสอง

          นอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ปรับปรุงแบบ บอจ.5 ใหม่ ให้ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ที่ป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งนิติบุคคลแบบไม่ถูกต้อง

          บริษัทมหาชนต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปี โดยมีรายการตามมาตรา 39 วรรคสอง ต่อนายทะเบียนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 64

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กองข้อมูลธุรกิจ

วันที่ 2020-02-14

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.