ความแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร
Date : 23/12/2020
บัญชีมีอยู่ 2 ประเภทกันซึ่งหลาย ๆ คนเมื่อได้เข้าใจความหมายแล้วมักจะสงสัยกันว่าในเมื่อเป็นบัญชีเหมือนกันทำไมต้องแบ่งแยก โดยเหตุผลของการแบ่งแยกคือการนำไปใช้ที่แตกต่างกัน
            บัญชีมีอยู่ 2 ประเภทกันซึ่งหลาย ๆ คนเมื่อได้เข้าใจความหมายแล้วมักจะสงสัยกันว่าในเมื่อเป็นบัญชีเหมือนกันทำไมต้องแบ่งแยก โดยเหตุผลของการแบ่งแยกคือการนำไปใช้ที่แตกต่างกัน รวมถึงเหตุผลอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งถ้าให้อธิบายสั้น ๆ การบัญชีการเงิน หมายถึงการรวมข้อมูลบัญชีเข้ากับงบการเงิน ในขณะที่การบัญชีบริหาร หมายถึงกระบวนการภายในที่ใช้ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ มีความแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและการบัญชีซึ่งมีอยู่หลายประเภทดังนี้

ผู้ใช้ข้อมูล : บัญชีการเงินจะเสนอข้อมูลให้กับบุคคลภายนอก เช่นผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ เป็นต้น ส่วนบัญชีบริหารจะเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหาร หรือบุคคลภายในองค์กร

การรวบรวมข้อมูล : บัญชีการเงินจะเกี่ยวข้องกับผลประกอบการของธุรกิจทั้งหมด เช่นกำไรสุทธิ ยอดขายสินค้า เป็นต้น แต่บัญชีบริหารจะมีลำดับขั้นตอนที่ละเอียดกว่า อย่างนำเสนอข้อมูลในอนาคต คุณภาพของสินค้า เป็นต้น

มาตรฐานในการทำบัญชี : การบัญชีการเงินต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ในขณะที่การบัญชีบริหารไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพราะเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับบุคคลภายในองค์กร

รูปแบบการนำเสนอ : การบัญชีการเงินจะนำเสนอในรูปแบบของงบการเงิน แต่การบัญชีบริหารไม่มีรูปแบบที่ตายตัวในการนำเสนอ

ระบบในการทำบัญชี :  การบัญชีการเงินไม่ให้ความสำคัญกับระบบโดยรวมที่บริษัทมีเพื่อสร้างผลกำไรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ตรงกันข้ามการบัญชีด้านการบริหารมีความสนใจในสถานที่ตั้ง และวิธีต่าง ๆ ในการเพิ่มผลกำไรโดยการแก้ไขปัญหากระบวนการที่จำกัดผลผลิตของทั้งระบบ

ช่วงเวลา : การบัญชีการเงินเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ทางการเงินที่ธุรกิจประสบความสำเร็จแล้ว ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนเพื่อปรับตัว แต่บัญชีบริหารอยู่ในเวลาที่กระชั้นชิด เนื่องจากต้องกำหนดงบประมาณและคาดการณ์ เพื่อให้เป็นไปตามทิศทางการดำเนินงานในอนาคต

 

คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง
เครื่องหมายการค้ารับทำบัญชีรับจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการส่งเสริมการลงทุนการบัญชีการเงิน,  รับตรวจสอบบัญชีงบการเงินการบัญชีบริหารภาษีอากรภาษีมูลค่าเพิ่ม 
คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
TrademarkTrademark RegistrationBOIWork PermitAccountingFinance , auditfinancial statementmanagerial accountingTAXVATE-Filing

 
วันที่ 2018-01-23
บริการ
ข่าว
Copyright © 2021 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.