หน้าที่หลักของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)
Date : 23/12/2020
หลังจากที่เราได้ทราบประเภทของผู้ตรวจสอบกันไปแล้ว ในบทความก่อนหน้านี้ ในวันนี้เราจะมาดูว่าผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่เป็นหนึ่งในประเภทผู้ตรวจสอบจะมีหน้าที่หลักอะไรบ้าง
หลังจากที่เราได้ทราบประเภทของผู้ตรวจสอบกันไปแล้ว ในบทความก่อนหน้านี้ ในวันนี้เราจะมาดูว่าผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่เป็นหนึ่งในประเภทผู้ตรวจสอบจะมีหน้าที่หลักอะไรบ้าง เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นให้กับผู้ที่มีความฝันและอยากทำงานเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) เป็นผู้ตรวจ ประเมิน และรับรองบัญชีงบการเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกรายต้องปฏิบัติตามหลักการบัญชี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบว่าบริษัท บุคคล หน่วยงาน และองค์กรปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของรัฐบาลและท้องถิ่นหรือไม่

หน้าที่หลักของผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • ดำเนินการตรวจสอบและรับรองงบการเงินภายในเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านภาษี
  • ประเมิน, วิเคราะห์ระบบบัญชีและควบคุม เพื่อลดหย่อนภาษี
  • จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการเสียภาษี
  • เก็บเอกสารภาษีทั้งหมดที่จำเป็น
  • ต้องทำการตรวจสอบการปรับปรุงกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิทางบัญชี เป็นกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีอากร
  • ยื่นภาษีและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
  • จัดทำรายงานการตรวจสอบภาษี
  • เสนอคำแนะนำในการจัดเก็บและรายงานภาษีที่เหมาะสม

ประเภทของผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร สามารถแยกประเภทเป็นผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก โดยผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบและทำหน้าที่ด้านบัญชี และอื่น ๆ ภายในบริษัท พวกเขาสามารถช่วยระบุการฉ้อโกง, ข้อผิดพลาดด้านภาษีและการบริหารจัดการเงินได้ ส่วนผู้สอบบัญชีภาษีอากรภายนอกเป็นบุคคลที่สามที่ต้องมีความเป็นกลาง ซึ่งผู้สอบบัญชีภาษีอากรสามารถช่วยให้ลูกค้าของพวกเขายื่นแบบฟอร์มภาษี และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับภาษีได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเข้ารับการอบรมด้านกฎหมายภาษีไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมงต่อปี และในกรณีที่ใบอนุญาตหมดอายุ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องทำการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรภายใน 3 เดือนก่อนใบอนุญาตจะสิ้นสุดลง จากที่กล่าวไปจะเห็นได้ว่าการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรไม่ได้เป็นง่าย ๆ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านภาษี และมีความซื่อสัตย์ในหน้าที่ของตนเอง เพื่อที่จะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy