ความสำคัญของงบการเงิน (Financial Statement)
Date : 24/12/2020
งบการเงินเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนถึงสุขภาพทางการเงินของธุรกิจ งบการเงินจะถูกรวบรวมและขึ้นอยู่กับการทำบัญชีประจำวัน ซึ่งเป็นการติดตามเงินทุนที่ไหลเข้าและออกจากธุรกิจ งบการเงินจึงมีประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการขยายและการจัดหาเงินทุน
           งบการเงินเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนถึงสุขภาพทางการเงินของธุรกิจ งบการเงินจะถูกรวบรวมและขึ้นอยู่กับการทำบัญชีประจำวัน ซึ่งเป็นการติดตามเงินทุนที่ไหลเข้าและออกจากธุรกิจ งบการเงินจึงมีประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการขยายและการจัดหาเงินทุน พวกเขายังมีส่วนในการตัดสินใจทางการตลาดโดยให้ข้อมูลที่ชี้ว่าลักษณะการดำเนินงานของ บริษัท มีผลตอบแทนจากการลงทุนมากที่สุด

ความสำคัญต่อการจัดการ

            งบการเงินช่วยให้ผู้บริหารสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าและโอกาสทางธุรกิจที่มีต่อธุรกิจด้วยการให้ผู้บริหารจัดการสาเหตุของผลประกอบการทางธุรกิจทำให้สามารถกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในอนาคตได้

            การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะทำให้รู้ถึงความคืบหน้าในการดำเนินการและฐานะของกิจการ รวมถึงทำให้ผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยได้

ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น

            งบการเงินจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานตลอดจนความสามารถในการสร้างรายได้และความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท ในการวิเคราะห์งบการเงินผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความสามารถในการหากำไร ตำแหน่งปัจจุบันของธุรกิจและโอกาสในอนาคตของบริษัทซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจลงทุนในบริษัทได้อีกด้วย

ความสำคัญต่อผู้ให้กู้ / เจ้าหนี้

           งบการเงินนี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับซัพพลายเออร์ในปัจจุบันและในอนาคตและผู้ให้กู้ในอนาคตได้ เนื่องจากงบการเงินสามารถแสดงถึงสภาพคล่องของการทำกำไรได้ในระยะยาวส่งผลให้ผู้ให้กู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้กู้ในอนาคต

ความสำคัญต่อสาธารณะ

           ธุรกิจเป็นองค์กรทางสังคมและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจ แต่ก็มีความสนใจที่จะทราบความคืบหน้าและโอกาสในการดำเนินธุรกิจขององค์กร อย่างเช่น นักวิเคราะห์ทางการเงิน, นักกฎหมาย, สมาคมการค้า, สหภาพแรงงาน, สื่อมวลชน, นักวิชาการวิจัยและครูเป็นต้น โดยผ่านงบการเงินที่เผยแพร่นี้ โดยบุคคลเหล่านี้สามารถวิเคราะห์, ตัดสินและแสดงความคิดเห็นต่อองค์กรธุรกิจได้

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy