ความจำเป็นในการจัดทำงบการเงินตามกฎหมายที่ธุรกิจไม่ควรละเลย
Date : 24/12/2020
การทำธุรกิจไม่ได้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจเท่านั้น แต่การทำธุรกิจจะดำเนินต่อไปได้ยังมีข้อบังคับ กฎหมาย การทำบัญชี การตลาดและอื่น ๆ อีกมากมาย
           การทำธุรกิจไม่ได้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจเท่านั้น แต่การทำธุรกิจจะดำเนินต่อไปได้ยังมีข้อบังคับ กฎหมาย การทำบัญชี การตลาดและอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นการทำธุรกิจจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นไปไม่ได้ที่จะทำเพียงคนเดียว เพราะกฎหมายคือสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องปฏิบัติตามอย่างความจำเป็นในการจัดทำงบการเงินของธุรกิจ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เหตุผลเพราะว่า

           1.เนื่องจาก พ.ร.บ. การบัญชีปี พ.ศ. 2543 กำหนดให้กิจการต้องมีการทำบัญชี และจัดทำงบการเงินส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในระยะเวลา 5 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

           2. เนื่องจากประมวลรัษฎากร โดยกรมสรรพากรกำหนดให้ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในระยะเวลา 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเช่นกัน

             การจัดทำงบการเงินของธุรกิจในแต่ละรอบบัญชีจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อทำตามข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับ รวมถึงทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นเป็นไปอย่างเป็นระบบ แม้ว่าธุรกิจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาไปกับการทำเอกสารเหล่านี้ แต่ข้อบังคับและกฎหมายเหล่านี้ยังมอบสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการทำธุรกิจหลาย ๆ ด้านด้วยกันทั้งด้านการนำเข้าและส่งออก, การเสียภาษี และอื่น ๆ นอกจากนี้งบการเงินยังสามารถทำให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกด้วย

            ดังนั้นธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลจะต้องจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด มิเช่นนั้นจะต้องได้รับบทลงโทษ อาทิเช่น หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องเสียค่าปรับ ในกรณีปิดบัง ลงรายการเท็จ, แก้ไขและละเว้นการลงรายการในบัญชีหรืองบการเงินมีกำหนดลงโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีและเสียค่าปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท เป็นต้น ด้วยบทลงโทษอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ธุรกิจจึงไม่ควรละเลยการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2021 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.