ข้อมูลทางบัญชี มีความสำคัญอย่างไร? กับธุรกิจ
Date : 24/12/2020
หลาย ๆ คนที่เริ่มทำธุรกิจ หรือกำลังทำงานอยู่ในบริษัทต่าง ๆ อาจต้องเจอคำว่า “ข้อมูลทางบัญชี” เนื่องจากข้อมูลทางบัญชี เป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
            หลาย ๆ คนที่เริ่มทำธุรกิจ หรือกำลังทำงานอยู่ในบริษัทต่าง ๆ อาจต้องเจอคำว่า “ข้อมูลทางบัญชี” เนื่องจากข้อมูลทางบัญชี เป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ การทำธุรกรรมของบริษัทที่จดทะเบียนบริษัทอยู่ในรูปแบบของนิติบุคคล ซึ่งข้อมูลทางบัญชีจะรวมถึงการซื้อสินค้า คลังสินค้าและเครื่องมือในการผลิตด้วย เพื่อนำไปวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

            การบัญชี เป็นวิธีการระบุ และบันทึกข้อมูล เพื่อสร้างรายงานที่เป็นประโยชน์สำหรับบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้เหล่านี้จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ผู้ใช้ภายในและผู้ใช้ภายนอก

            ข้อมูลทางบัญชี คือ ข้อมูลที่เกิดจากการทำธุรกรรมทางธุรกิจ โดยข้อมูลจะถูกจำแนกและบันทึกเข้าไปในรายงานต่าง ๆ สำหรับบัญชีเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) ซึ่งเป็นสิ่งที่บันทึกรายได้ เมื่อเราได้รับเงินสด และบันทึกค่าใช้จ่าย เมื่อมีการจ่ายเงินสด แต่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีเจ้าของหรือคู่ค้าเพียงไม่กี่รายเท่านั้น อย่างไรก็ตามธุรกิจที่มีผู้ลงทุนและธุรกิจที่มีสินค้าคงคลังมาก จะต้องมีการบันทึกข้อมูลตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) ของบัญชี

            อย่างไรก็ตามข้อมูลทางบัญชี จะสามารถแยกข้อมูลได้หลายประเภทด้วยกัน โดยสามารถแบ่งออกได้หลัก ๆ ดังต่อไปนี้

  • Operating Information หรือข้อมูลข่าวสาร
  • Financial Accounting หรือข้อมูลการบัญชีการเงิน
  • Management Accounting หรือข้อมูลการบัญชีบริหาร
  • Cost accounting information หรือข้อมูลทางด้านต้นทุน

            จากที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นว่าบางอุตสาหกรรมจะใช้ข้อมูลทางบัญชีที่ไม่ซับซ้อน แต่อุตสาหกรรมใหญ่ ๆ จะต้องใช้ข้อมูลทางบัญชีที่ครอบคลุม เพื่อเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ และแสดงถึงฐานะทางการเงินของบริษัททั้งปัจจุบัน และการดำเนินการในอนาคต

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy