ใบกำกับภาษี และการออกใบกำกับภาษี
Date : 14/01/2021
ใบกำกับภาษี และการออกใบกำกับภาษี คืออะไร แตกต่างกันอย่างไรเรามารู้จักกันเลยดีกว่า

ใบกำกับภาษี

           หรือที่เรียกว่า Tax Invoice เป็นเอกสารที่สำคัญที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำขึ้น และออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในทุก ๆ ครั้งที่ได้มีการขายสินค้าหรือให้บริการกับผู้บริโภค เพื่อแสดงมูลค่าและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ  ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการในแต่ละครั้ง

การออกใบกำกับภาษี

            กรณีการขายสินค้า

          ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่ที่ต้องจัดการทำใบกำกับภาษี โดยจะต้องทำการส่งมอบให้กับผู้ซื้อในทันทีที่มีการส่งมอบสินค้าถึงมือของผู้ซื้อสินค้า หรือเมื่อผู้ซื้อสินค้าชำระค่าสินค้าให้กับผู้ขายสินค้าแล้ว และเมื่อใดก็ตามที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าให้กับผู้ซื้อก่อนส่งมอบสินค้า

            กรณีการให้บริการ

            ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ต้องจัดทำใบกำกับภาษี โดยจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการทันทีที่ได้ชำระค่าบริการครบถ้วน หรือเมื่อใดก็ตามที่ได้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นตนเองหรือบุคคลอื่น ก่อนได้รับชำระค่าบริการ ซึ่งแล้วแต่กรณี

            นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องทำสำเนาใบกำกับภาษี และเก็บรักษาสำเนาใบกำกับภาษีนั้นไว้ ณ สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่น ๆ ที่อธิบดีกำหนดไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

อ้างอิง : กรมสรรพากร

เผยแพร่เมื่อ ตุลาคม 2559

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy