ประกันสังคมเยียวยาอะไรบ้าง จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
Date : 19/07/2021
ประกันสังคมเยียวยาอะไรบ้าง จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

        หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ จึงได้มีมาตรการเยียวยาช่วยผู้ประกันตน ม.33 กับกิจการ 4 ประเภท ที่ต้องปิดตัวและได้รับผลกระทบจากโควิด รับเงินเยียวยาเพิ่ม 2,000 บาท พร้อมเยียวยานายจ้างด้วยเช่นกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

        สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้มีการเผยมาตรการเยียวยาโควิด สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และนายจ้าง หรือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดสถานที่ กิจการที่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน เป็นต้นมา โดยคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติเห็นชอบโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

มาตรการเยียวยาโควิด สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และนายจ้าง หรือผู้ประกอบการ มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบด้วย 10 จังหวัด (จากเดิม 4 จังหวัด) ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
  • ต้องเป็นนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในหมวดกิจการ 9 กิจการ (จากเดิม 4 กิจการ) คือ ก่อสร้าง, ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร, ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ, กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ, สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า, สาขาการขายส่งและขายปลีกซ่อมยานยนต์, สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน, สาขากิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
  • สำหรับระยะเวลา 1 เดือน

จำนวนเงินที่ลูกจ้างและนายจ้างจะได้รับจากมาตรการนี้

  • กลุ่มผู้ประกันตน : ผู้ประกันตนในมาตรา 33 สัญชาติไทย จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 2,500 บาท (จากเดิมที่มีการอนุมัติให้คนละ 2,000 บาท)
  • กลุ่มนายจ้าง : นายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับความช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คนในอัตรา 3,000 บาทต่อคน หรือสูงสุด 600,000 บาทจำนวน 1 เดือน

       ในกรณีที่มีลูกจ้างไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ไปขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน 200 คนในอัตรา 3,000 บาทต่อคน และลูกจ้างที่เป็นสัญชาติไทยจะได้รับความช่วยเหลือ คนละ 2,500 บาท เป็นเวลา 1 เดือน

 

 

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.