มนุษย์เงินเดือนจำเป็นต้องรู้ หากถูกเลิกจ้างกระทันหัน ต้องได้รับค่าชดเชยเท่าไร
Date : 23/03/2022
ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกต่างเจอกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ในด้านของการทำงานหลายบริษัทต้องเลิกจ้างพนักงาน เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ แม้จะต้องแลกกับการจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงานก็ตาม มาดูกันว่าเงินชดเชยที่พนักงานจะได้รับ หากมีการเลิกจ้างงานกระทันหัน มีอะไรบ้าง

        หลังจากประเทศไทยพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ เจอผลกระทบตามไปด้วย หลาย ๆ ธุรกิจต้องยอมเลิกจ้างพนักงาน หรือปิดกิจการ ทำให้เหล่ามนุษย์เดือนต้องดูว่าตนเองสามารถเรียกร้องสิทธิอะไรจากนายจ้างได้บ้าง ทั้งนี้การเรียกร้องจากนายจ้างทางลูกจ้างจะต้องไม่ทำผิด หรือลาออกด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้

 
  1. ลาออกด้วยตนเองด้วยความสมัครใจ
  2. ทุจริตต่อนายจ้าง หรือทำความผิดอาญา
  3. มีเจตนาทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
  4. ประมาทจนทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
  5. ฝ่าฝืนระเบียบการทำงาน โดยที่ได้รับหนังสือเตือนจากนายจ้างแล้ว
  6. ไม่มาทำงานติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่แจ้ง หรือไม่มีเหตุอันควร
  7. ได้รับโทษจำคุก
  8. สัญญาจ้างงานกำหนดระยะเวลาไว้แล้ว

 

กรณีถูกเลิกจ้างกระทันหัน ลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยกี่วัน

        คำว่า ‘ค่าชดเชย’ หมายถึง ค่าตอบแทนที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างที่เลิกจ้าง ซึ่งอาจมีหรือไม่มีสาเหตุในการเลิกจ้างก็ได้ โดยลูกจ้างจะต้องไม่กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ. การคุ้มครองแรงงาน จะได้รับการชดเชยดังต่อไปนี้

 

  1. ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน (1 เดือน)
  2. ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน (3 เดือน)
  3. ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน (6 เดือน)
  4. ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน (8 เดือน)
  5. ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน (10 เดือน)
  6. ลูกจ้างทำงานครบ 20 ปีขึ้นไป จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 400 วัน

       เงินชดเชยในกรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับภายในกี่วัน? ลูกจ้างจะต้องได้รับเงินค่าชดเชย พร้อมกับเงินเดือนเดือนสุดท้าย ภายในวันสุดท้ายของการทำงาน หากนายจ้างไม่จ่าย ลูกจ้างสามารถยื่นร้องเรียนได้ที่ กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

       บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC) ให้บริการด้านการจัดทำบัญชีเงินเดือน การขึ้นทะเบียนระบบประกันสังคม การยื่นรายการเข้า-ออกของพนักงาน และการยื่นแบบประกันสังคมต่าง ๆ สามารถลดขั้นตอนการดูแลที่ยุ่งยากซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อการจัดทำระบบบัญชีเงินเดือน และประกันสังคมให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy