Logo-สำนักงานบัญชี-ARAC
Logo-ตรวจสอบบัญชี-ARAD
TH/EN
Corporate Profile

บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC)

"บริษัทในเครือ AR Group"

 

 

     ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน บริษัทเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เป็นหนึ่งในเครือ AR Group – ผู้นำนวัตกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศและการให้องค์ความรู้ของประเทศไทย โดย ARAC ให้บริการอย่างครบวงจร ได้แก่ การจัดการด้านบัญชีและภาษีอากร ที่ปรึกษาภาษีอากร กฏหมายธุรกิจและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบบัญชี รวมถึงบริการด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการทางด้านบัญชีและภาษีอากร โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์เฉพาะด้านโดยตรง ซึ่งปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องอย่างเชื่อมั่นและวางใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาตรฐานรายงานทางการเงินไทย (TFRS) มาตรฐานการบัญชีไทย (TAS) ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

บริษัท_เอ_อาร์_แอ็คเคานติ้ง_คอนซัลแตนท์_จำกัด_(ARAC)

     บริษัท เอ.อาร์. แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC) เป็นหนึ่งในกลุ่มเออาร์ เล็งเห็นว่า การปฎิบัติตามข้อกำหนดทางการบัญชีและภาษีอากรเป็นข้อมูลที่สำคัญมากในการบ่งชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการ และทิศทางของธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจ และองค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องมีความเข้าใจ ไม่เพียงแต่เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ด้านบัญชี และภาษีอากรที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเท่านั้น แต่ต้องสามารถนำข้อมูลทางบัญชี และความเข้าใจทางภาษีอากรมาวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ความเข้าใจกฎหมาย และระเบียบข้อปฏิบัติ ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

 

       บริษัท เอ.อาร์. แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC) จึงมีการบริการสนับสนุนการจัดทำข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน และการบริหารให้แก่ผู้ประกอบการและองค์กรต่าง ๆ โดยเรามีกลุ่มทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษีอากร การวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงิน รวมถึงการวางระบบการบริหารงาน นอกจากนี้การจัดสัมมนาและฝึกอบรมในการให้ความรู้ด้านการบัญชี ภาษีอากร การเงิน และความรู้ธุรกิจพิเศษต่าง ๆ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการจากเราอีกด้วย โดย ARAC ได้รับการรับรองใบอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานภาษีอากร กรมสรรพากร ตั้งแต่ปี 2546 และจากสภาวิชาชีพบัญชี ตั้งแต่ปี 2552 มอบความไว้วางใจให้เป็นหนึ่งในสถาบันการจัดสัมมนาและฝึกอบรม ไม่ว่าในหรือนอกสถานที่สำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ตามลำดับ เพื่อรักษาปณิธานของพวกเรา ด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าของ AR Group, ARAC เป็นอีกหนึ่งของ “ผู้ให้บริการข้อมูล ความรู้” (“The knowledge Provider”) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพบัญชี ให้พร้อมที่จะสนับสนุนให้องค์กรของท่าน มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักการของความถูกต้องและรัดกุม

 

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

บริการจัดการด้านบัญชี

บริการด้านภาษีอากร

การประเมิน และคำนวณภาษีต่าง ๆ

บริการตรวจสอบบัญชีภายใน เพื่อการบริหาร

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน และตรวจสอบพิเศษเฉพาะทาง

บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี และการเงิน

การวางระบบบัญชี การบริหารงาน

การให้คำปรึกษาด้านการบริหารงาน และภาษีอากร

การจัดสัมมนาด้านบัญชี ภาษีอากร และการบริหาร

บริการตรวจสอบราคาโอน บริการจดทะเบียนธุรกิจต่าง ๆ

 

“เชื่อมั่นใน AR ให้เราดูแลธุรกิจท่านด้วยงานคุณภาพ”

บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC) เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ

สำนักงานบัญชีคุณภาพ ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1 ใน 10 บริษัทแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานทีปรึกษากระทรวงการคลัง บริษัทเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลัง Class A No.702

นิติบุคคลจดทะเบียน ต่อสภาวิชาชีพบัญชี

เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนา วิชาชีพบัญชีในประเทศไทย และทำหลักประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ต่อสภาวิชาชีพบัญชี อย่างถูกต้อง

สำนักงานบัญชีคุณภาพ ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
1 ใน 10 บริษัทแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
 
 
บริษัทเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลัง Class A No.702
Accounting expert with 30 years 
experience in professional services
 
We have a quality team Ready to provide
accounting services. Which has more than 200 customers who trust our service
บริการ
ข่าว
Copyright © 2023 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy
 Advanced Auditing Co., Ltd.  Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy