Logo-สำนักงานบัญชี-ARAC
Logo-ตรวจสอบบัญชี-ARAD
TH/EN
 บริการ > รับจัดทำบัญชี

รับจัดทำบัญชี


บริการจัดการด้านบัญชี การเงิน และภาษีอากร

การจัดการด้านบัญชีและการเงิน

ข้อมูลทางบัญชีเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ด้วยสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ เราให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่างยิ่ง เพื่อผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชีได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งยึดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP) โดยดำเนินการจัดการภายใต้มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IAS : International Accounting Standards) และมาตรฐานการบัญชีไทย (TAS : Thailand Accounting Standards) อีกทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาวิชาชีพบัญชี ตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลทางบัญชีที่เป็นสากล โดยบริการจัดการด้านบัญชีและการเงิน ประกอบด้วย

 • - การจัดทำบัญชีการเงิน
 • - การจัดทำบัญชีบริหาร
 • - การวิเคราะห์และจัดทำงบการเงิน รูปแบบต่าง ๆ
 • - การวิเคราะห์สัดส่วนทางการเงิน และการบริหาร

ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้ง รายเดือน รายไตรมาส ระหว่างกาล และประจำปี

 

การจัดการด้านภาษีอากร

ทุกธุรกิจต้องมีการจัดการด้านภาษีให้ถูกต้อง และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับหลักประมวลรัษฎากร ซึ่งเรามีบริการจัดการด้านภาษีประกอบด้วย

 • - บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • - ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • - ฯลฯ
 • - การให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร
 • - การวางแผนภาษีอากร
 • - การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • - เป็นตัวแทนในการประสานและชี้แจงปัญหาภาษีกับหน่วยงานภาครัฐ
 

ขอบเขตงานการให้บริการ

 • 1. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้กับกิจการ
 • 2. บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐาน – รายการค้า ประจำเดือน
 • 3. จัดเตรียมข้อมูล เพื่อมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบ
 • 4. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
 • 5. จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร
 • 6. จัดทำงบทดลอง และรายงานงบการเงิน
 • 7. จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท
 • 8. จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป
 • 9. จัดทำสมุดบัญชีจ่ายเงิน
 • 10. จัดทำสมุดบัญชีรับเงิน
 • 11. จัดทำสมุดบัญชีขาย
 • 12. จัดทำสมุดบัญชีซื้อ
 • 13. จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด. 1, 2, 3, 53, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.2ก, ภ.ง.ด.3ก
 • 14. จัดทำแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ภ.พ.30, ภ.พ. 36
 • 15. จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ภ.ง.ด.50, 51, 52, 54, 55
 • 16. ภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ภ.ธ.40
 • 17. แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ต่อสำนักงานประกันสังคม
บริการ
ข่าว
Copyright © 2023 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy
 Advanced Auditing Co., Ltd.  Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy