ทำความเข้าใจ เงินจอง เงินมัดจำ เงินล่วงหน้า เงินประกัน แตกต่างกันอย่างไร
Date : 19/04/2022
เงินจอง เงินมัดจำ เงินล่วงหน้า เงินประกัน แตกต่างกันอย่างไรวันนี้ ARAC จะมาอธิบายให้คุณได้เข้าใจ

        กิจการในประเทศไทยไม่ว่าจะขายสินค้าหรือให้บริการ จะมีวิธีการเรียกจัดเก็บเงินจากลูกค้าหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นจัดเก็บเงินแบบเต็มจำนวน หรือเรียกเก็บเงินเพียงบางส่วน อย่างเช่น เงินมัดจำ, เงินล่วงหน้า, เงินประกัน หรือเงินจอง เป็นต้น ซึ่งหลายคนอาจเข้าใจว่าคำบางคำคือคำเดียวกัน จนอาจนำไปสู่การดำเนินการที่ผิดพลาดทำให้ซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการได้ช้าลง ด้วยความแตกต่างนี้ ARAC จะมาอธิบายให้เข้าใจว่า แต่ละตัวมีความหมายอย่างไรในทางบัญชี

เงินจอง

        สำหรับเงินจอง หลายอาจเข้าใจกันดี เพราะเคยซื้อสินค้าหรือบริการที่ต้องมีการจอง ก่อนจะถึงวันรับของ นั่นหมายถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินก่อนที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงในภายหลัง เพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้ขายในเบื้องต้นว่าจะมีการทำสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อขายหรือให้บริการ ซึ่งการจองโดยส่วนใหญ่จะควบคู่มากกับการชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการบางส่วน ณ วันทำสัญญา เช่นเงินจองก่อนยื่นกู้สินเชื่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น แต่ในบางที่อาจมีการให้ชำระเงินมัดจำค่าสินค้า หรือค่าบริการเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากเงินจอง ซึ่งหากผู้ซื้อไม่ทำตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ระบุไว้อาจถูกยึดเงินจองดังกล่าว

เงินมัดจำ     

        สำหรับเงินมัดจำ จะเป็นการวางเงินหรือทรัพย์สินไว้ในวันทำสัญญาหรือข้อตกลง ให้เป็นหลักฐานว่ามีการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งผู้ขายต้องดำเนินผลิตหรือสั่งซื้อสินค้าและบริการก่อนแล้วจึงเรียกเก็บเงินมัดจำส่วนที่เหลือในภายหลัง เพราะการวางเงินมัดจำถือเป็นส่วนหนึ่งในการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ซึ่งการเรียกเก็บเงินมัดจำส่วนที่เหลือทางผู้ขายอาจกำหนดระยะเวลาหรือไม่กำหนดก็ได้

เงินล่วงหน้า

        สำหรับเงินล่วงหน้า เวลาใครได้ยินอาจคิดว่านี่คือเงินมัดจำหรือเปล่า แต่ในความเป็นจริงทางด้านบัญชีแล้ว เงินล่วงหน้า เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้ซื้อได้จ่ายเงินล่วงหน้าเป็นค่าสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ก่อนทำสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการ โดยอาจมีการเรียกเก็บล่วงหน้าไว้ก่อน ในอัตรา 5-15 % ของมูลค่าตามสัญญาหรือที่ตกลงกัน

เงินประกัน

          ส่วนของเงินประกัน คือเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้ซื้อให้ไว้เป็นการประกันว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือสัญญา หากผิดเงื่อนไขหรือสัญญาจะมีการชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญา โดยวิธีการรับเงินประกันหรือเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงหรือสัญญาที่ระบุไว้

 

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy