12 ข้อมูลสำคัญที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
Date : 15/12/2020
ข้อมูลสำคัญที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมีอะไรบ้าง

1. ชื่อของบริษัท(ที่ได้ทำการจองเรียบร้อยแล้ว)

2. ที่ตั้งสำนักงาน (ที่อยู่, E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ)

3. วัตถุประสงค์ของบริษัท และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไร

4. ทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยต้องแบ่งเป็นหุ้น ๆ ซึ่งมูลค่าของหุ้นต้องไม่ตำกว่า 5 บาท

5. ชื่อ-ที่อยู่ ของผู้เริ่มก่อตั้งธุรกิจ และจำนวนผู้ถือหุ้นที่ผู้เริ่มก่อตั้งได้จองชื่อไว้

6. ชื่อ-ที่อยู่ ของพยาน 2 คน

7. อากรแสตมป์ 200 บาท

8. จำนวนทุนที่เรียกชำระ ซึ่งต้องชำระเบื้องต้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

9. รายชื่อและจำนวนกรรมการ พร้อมบระบุอำนาจกรรมการในการเซ็นเอกสาร

10. ชื่อ-ที่อยู่ อายุของกรรมการ

11. ชื่อ-ที่อยู่ และสัญชาติ ของผู้ถือหุ้น

12. ตราสำคัญของบริษัท

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.