เอกสารที่ต้องในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
Date : 15/12/2020
เอกสารที่ต้องในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมีอะไรบ้าง

- คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด

- แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

- หนังสือบริคณห์สนธิ โดยผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท

- รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

- แบบวัตถุประสงค์

- รายละเอียดกรรมการ

- แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่ครบกำหนด

- เอกสารยืนยันในการเห็นชอบจัดตั้งบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจ จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจธนาคาร เป็นต้น

- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

- สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพร้อมลายมือชื่อ

- สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท

- สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท

- สำเนาหลักฐานการรับชำระหุ้นที่บริษัทออกให้กับผู้ถือหุ้น

- แบบ สสช. หรือแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 1 ฉบับ

- แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงานใหญ่โดยสังเขป

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทและกรรมการทั้งหมด

- สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองรายมือชื่อ

- หนังสือมอบอำนาจ

       กรณีบริษัทจำกัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างชาติ ซึ่งถือหุ้นไม่เกินในบริษัทไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือคนต่างชาติเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและร่วมลงนามผูกพันกับบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินที่ธนาคารออกให้ ของผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยทั้งหมด โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

หมายเหตุ : สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องใช้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อย 1 คน เป็นคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นก็แต่สำเนาบัตรประจำตัว หรือเอกสารประจำตัวอื่น ๆ ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตร หรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.