รูปแบบธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญ
Date : 15/12/2020
 ธุรกิจรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญ เป็นธุรกิจที่มีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วมลงทุนในธุรกิจ

          โดยผู้ที่มาร่วมลงทุน มักเรียกกันว่า หุ้นส่วน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1012 อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตกลงเข้ากัน เพื่อทำกิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งกำไรอันจะพึ่งได้แด่กิจการที่ทำนั้น

            ทุนที่หุ้นส่วนได้นำมาร่วมลงทุนในธุรกิจนั้นอาจจะเป็นเงิน สินทรัพย์ และอื่น ๆ ที่มูลค่า โดยหุ้นส่วนทุกคนจะต้องร่วมรับผิดชอบต่อหนี้สินในธุรกิจโดยไม่จำกัดจำนวน ซึ่งถ้าหากก่อนที่จะมาเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญได้มีสถานะเป็น บุคคลธรรมดา จะมีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และถ้าหากห้างหุ้นส่วนสามัญจะไปจดทะเบียนนิติบุคคลก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยห้างหุ้นส่วนสามัญจะมีสถานะเป็น นิติบุคคล ที่ต้องทำการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

            ห้างหุ้นส่วนสามัญจะมีความยุ่งยากและมีข้อจำกัดในการโอนหุ้น คือ การโอนความเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนสามัญจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมลงทุนก่อน ถึงจะสามารถทำการโอนหุ้นได้ นอกจากนี้ในด้านกฎหมาย หากมีการดำเนินคดีทางกฎหมายในกรณีห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลได้เกิดคดีความฟ้องร้องผู้ฟ้องร้องจะฟ้องหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมลงทุนคนใดก็ได้ แต่ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนสามัญได้ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว การฟ้องร้องจะต้องการฟ้องร้องที่ห้างหุ้นส่วนก่อน แต่เมื่อใดที่ทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนมีไม่เพียงพอ ถึงจะไปฟ้องร้องที่ตัวหุ้นส่วน

 

บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้บริการสนับสนุนการจัดทำข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน และการบริหารให้แก่ผู้ประกอบการและองค์กรต่าง ๆ โดยเรามีกลุ่มทีมงานผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ arac@ar.co.th หรือโทร. (662) 439-4600

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.