บุคคลธรรมดากับนิติบุคคล มีความแตกต่างกันอย่างไร
Date : 15/12/2020
การดำเนินธุรกิจบุคคลธรรมดาหรือธุรกิจที่มีเจ้าของคนเดียว กับนิติบุคคลที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วมลงทุนกัน

        ซึ่งไม่ได้มีเพียงความหมายที่แตกต่าง ๆ กันเท่านั้น แต่กฎหมายต่าง ๆ ที่เป็นข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจก็มีความแตกต่างกันเช่นกัน ด้วยตัวธุรกิจบุคคลธรรมดา มีเจ้าของเพียงคนเดียวจึงไม่จำเป็นต้องทำการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจกับหน่วยงานราชการ โดยเป็นธุรกิจที่สามารถเกิดขึ้นเองได้ แต่กับธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลจะไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้เหมือนกับธุรกิจบุคคลธรรมดา แต่จะต้องทำการจดทะเบียนธุรกิจก่อนถึงจะสามารถเริ่มธุรกิจได้ เพราะธุรกิจนิติบุคคลนั้นมีสถานะที่แตกต่างและมีภาระหนี้สินที่แยกจากตัวเจ้าของกิจการ ซึ่งยังมีข้อแตกต่างในด้านภาษีและข้อบังคับต่าง ๆ

       โดยธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา มีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในส่วนของนิติบุคคลมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งรูปแบบภาษีที่เป็นที่นิยม ได้แก่ บริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำรายงานทางบัญชีและต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบรายงานบัญชีด้วย แต่ธุรกิจบุคคลธรรมดาเพียงแค่จัดทำบัญชีของกิจการ (บัญชีรายรับ-รายจ่าย) เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชี นอกจากนี้ยังมีอัตราการเสียภาษีที่แตกต่างกันอีกด้วย อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ประเภทมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ไม่สามารถบอกได้ว่าธุรกิจรูปแบบใดเป็นธุรกิจที่ดีที่สุด เพราะขึ้นอยู่กับเจ้าของธุรกิจว่าจะต้องการดำเนินธุรกิจไปในทิศทางใด

 

บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้บริการสนับสนุนการจัดทำข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน และการบริหารให้แก่ผู้ประกอบการและองค์กรต่าง ๆ โดยเรามีกลุ่มทีมงานผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ arac@ar.co.th หรือโทร. (662) 439-4600

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.