การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit ) สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
Date : 16/12/2020
Work permit ในประเทศไทย คือสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือลูกจ้าง ทุกอาชีพ

           Work Permit หรือใบอนุญาตทำงาน คือการอนุญาตให้ทำงานในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังอาจเป็นใบอนุญาตให้แก่ผู้เยาว์ที่จะอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายภายใต้กฎหมายแรงงานเด็ก ในอุตสาหกรรม ซึ่งอาจต้องมีใบอนุญาตทำงานในบางโรงงาน หรือภายในโรงงานที่อยู่นอกเหนือการปฏิบัติงานตามปกติ เช่น งานซ่อมบำรุงในบางแห่งอาจเรียกว่า Permit to Work (PTW)

            Work permit ในประเทศไทย คือสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือลูกจ้าง ทุกอาชีพ จึงจำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย จะต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงตราให้เป็นวีซ่าประเภทธุรกิจ หรือ Non-Immigrant Visa ‘B’ เสียก่อน ถ้าชาวต่างชาติคนใดไม่ได้ขอใบอนุญาติทำงานจะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้ ดังนั้นบริษัทใดมีเหตุจำเป็นในการนำบุคคลชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย สามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ตนอาศัยอยู่ ก่อนเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย

เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน

ใบขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงขอใหม่ พร้อมรูป

- แบบคำขอ ตท.1 ถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. หรือ 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป โดยไม่ใช่รูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโพลาลอยด์ และต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

- หนังสือรับรองการจ้าง โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

- สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมฉบับจริง

- สำเนาหลักฐานการศึกษา

- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ในกรณีที่เป็นการประกอบอาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

- ใบรับรองแพทย์ (ที่ต้องมีการรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคต้องห้าม ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3)

- หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง โดยติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชน ของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ขอไม่ได้เดินทางมายื่นด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.