ธุรกิจบริการ เพื่อสุขภาพ
Date : 16/12/2020
บริการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ โดยรัฐบาลได้สนับสนุนและประกาศนโยบายด้านสุขภาพ

โดยรัฐบาลได้สนับสนุนและประกาศนโยบายด้านสุขภาพ เช่น ธุรกิจความงาม ธุรกิจเพื่อสุขภาพ สปา รวมถึงนวดแผนไทย ซึ่งได้มีการเริ่มต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมกับกระทรวงสาธารณะสุข ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ‘Thailand as World Class Healthcare Destination’ มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องอยู่ดังนี้

ธุรกิจฟิตเนส

            เราจะเห็นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพมากมายเต็มไปหมด แต่สิ่งที่เราคุ้นเคยและได้เห็นบ่อย ๆ ก็คงเป็นธุรกิจฟิตเนส ที่ไม่ว่าที่ใดมีชุมชนหรืออยู่ในหมู่บ้านจะพบเห็นได้ ธุรกิจเหล่านี้สร้างเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีสุขภาพที่ดี เพราะในธุรกิจประเภทนี้ เป็นธุรกิจที่ครบวงจรที่มีความพิเศษน่าดึงดูด ตัวอย่างเช่น คลาสโยคะ คลาสเต้น เป็นต้น

ธุรกิจสปา

            คำว่าสปามาจากภาษาลาติน Sanus  per Aquam แปลว่าสุขภาพจากสายน้ำ ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพโดยใช้น้ำที่อยู่ภายใต้การดูแลของนักบำบัด แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ ที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมาย หรือ พรบ. การสาธารณสุขและประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตาม พรบ. สถานบริการ นอกจากนั้นยังรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ อีกด้วย โดยทางกระทรวงสาธารณะสุข ได้แบ่งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและเพื่อเสริมสวย ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ เช่น การนวดเพื่อสุขภาพ การอบตัวเพื่อสุขภาพ โดยอาจมีการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หรือทางเลือกการแพทย์อื่น ๆ

2. สถานประกอบการนวดเพื่อเสริมสวย เช่น การนวดในร้านเสริมสวย

3. สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ เช่น การนวดแผนไทย การนวดฝ่าเท้า เป็นต้น

ธุรกิจบริการ_เพื่อสุขภาพ-นวดไทย

ธุรกิจนวดแผนไทย

            เป็นการนวดที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เพราะการนวดแผนไทยเป็นการรักษาโรคโดยสุขสัมผัส รวมถึงการบีบนวดบนร่างกายอย่างเป็นระบบ สามารถบรรเทาโรคได้ ดังนั้นผู้ที่ให้บริการนวดแผนไทยจึงต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตด้วย

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.