รวมเอกสารที่ต้องใช้ขอต่อใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
Date : 16/12/2020
รวมเอกสารที่ต้องใช้ขอต่อใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว โดยอายุของใบอนุญาตทำงานนั้นจะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมหรือตามที่ได้ขอมา

เมื่อมีการขออนุญาตแล้ว ก็จะสามารถทำงานในประเทศได้โดยไม่ใช่แรงงานเถื่อน และรู้หรือไม่ว่าใบอนุญาตทำงานนั้นก็มีวันหมดอายุเหมือนกัน โดยอายุของใบอนุญาตทำงานนั้นจะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมหรือตามที่ได้ขอมา ได้ไม่เกิน 2 ปีต่อครั้ง ทั้งนี้เมื่อใบอนุญาตทำงานนั้นหมดอายุ เจ้าของใบอนุญาตสามารถทำการต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้ ซึ่งมีเอกสารที่ต้องใช้ ดังนี้

- กรอกแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตท.5 ตามมาตรา 23

- ใบอนุญาตใบเก่าที่หมดอายุ พร้อมสำเนา

- แบบหนังสือรับรองการจ้าง โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในกรณีที่เป็นการประกอบอาชีพที่กฎหมายกำหนดว่า ผู้ที่จะทำงานในตำแหน่งงานนั้น ๆ ได้ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ

- หนังสือเดินทาง ที่ได้มีการต่ออายุ VISA ใหม่เรียบร้อยแล้ว หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และใบสำคัญถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งต้องมีการรับรองจากแพทย์ว่าไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ, โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย, โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ, โรคติดยาเสพติด, โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

- เอกสารตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)

กรณีคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างชาติไม่ได้ยื่นเรื่องด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว โดยติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทกิจการ

เอกสารสถานประกอบการเอกชน

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย และรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ถ้าหากว่านิติบุคคลนั้นเป็นต่างด้าวให้ใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พร้อมกับหลักฐานการนำเงินสกุลต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายภายในประเทศไทย

- ถ้าหากนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสำเนาในอนุญาตทำงานของนายจ้างด้วย และหากนายจ้างไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรอง เพื่อมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลใดในบริษัทลงนามรับรองแทน

- สำเนางบการเงินของปีล่าสุด ภ.พ.30 เมื่อตรวจแล้วจะส่งคืน

- สำเนา ภ.ง.ด. 90 หรือ 91ของคนต่างด้าวปีล่าสุด

โรงเรียนเอกชน หรือมหาวิทยาลัยเอกชน

- สำหรับโรงเรียนเอกชน ใช้สำเนาหนังสือแต่งตั้งครูผู้สอน พร้อมสัญญาจ้าง

- สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน ให้แสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ระบุชื่อ ตำแหน่ง และระยะเวลาการจ้างทำงาน

- ใบประกอบวิชาชีพครู ยกเว้นแต่ต่างด้าวคนนั้นมีตำแหน่งเป็นผู้ฝึกสอน

- สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน หรือสำเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

หน่วยงานราชการ หรือมูลนิธิ และสมาคม

- สำหรับหน่วยงานราชการ ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และเขตการศึกษา ที่ระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่งงาน และระยะเวลาการจ้างทำงาน

- สำหรับมูลนิธิ หรือสมาคม ใช้หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ และสมาคม โดยมีวัตถุประสงค์ พร้อมกับบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

โดยเอกสารเป็นภาษาไทยทั้งหมด ในกรณีที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้จัดคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องโดยหน่วยงานราชการ หรือผู้มีใบอนุญาต

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.