คนต่างด้าวต้องขอรับใบผ่านภาษีอากรก่อนออกนอกประเทศไทย
Date : 16/12/2020
การจะได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยได้นั้นมีเงื่อนไข และการพิจารณาอยู่ด้วยกันหลายขั้นตอน

           การจะได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยได้นั้นมีเงื่อนไข และการพิจารณาอยู่ด้วยกันหลายขั้นตอนด้วยกัน เมื่อคนต่างด้าวคนนั้นต้องการเดินทางออกนอกประเทศ ก็จะต้องมีเงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณาเสียภาษีอากรอีกด้วยเช่นกัน โดยต้องยื่นก่อนออกเดินทาง 15 วัน ไม่ว่าจะมีภาษีอาการที่ต้องทำการชำระหรือไม่

           ในกรณีที่มีภาษีค้างชำระ หรือมีภาษีที่ต้องชำระ จะต้องทำการชำระภาษีก่อน จึงจะสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ ถ้าหากไม่ยื่นคำร้องขอรับใบผ่านภาษีอากร และพยายามจะเดินทางออกนอกประเทศ จะมีความผิดตามประมวลรัษฎากร และต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 20 ของภาษีอากรที่ต้องชำระ และต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

            การที่คนต่างด้าวต้องเสียภาษี เนื่องจากคนต่างด้าวมีเงินได้ เหมือนกับคนไทยทั่วไป เมื่อเดินทางออกนอกประเทศจะต้องทำการยื่นภาษีอากรเช่นกัน แต่ในกรณีที่บุคคลนั้นเข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่เกิน 90 วัน และไม่มีเงินได้พึงประเมินจึงไม่จำเป็นต้องยื่นใบคำร้องขอรับใบผ่านภาษีอากร ซึ่งคนที่ต้องการยื่นใบคำร้องนั้นคือบุคคลดังต่อไปนี้

  • คนต่างด้าวที่ต้องรับผิดเสียภาษีอากร หรือนำส่งภาษีอากรค้างชำระ
  • คนต่างด้าวที่มีเงินได้พึงประเมินจากการเป็นนักแสดงสาธารณะในประเทศไทย
  • คนต่างด้าวผู้มีเงินได้พึงประเมินจากการขายพลอย ขายทับทิม นิล หยก และอัญมณีที่มีลักษณะเดียวกันโดยยังไม่ผ่านการเจียระไน
  • คนต่างด้าวผู้ที่มีหน้ารับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้แทนบริษัทตามกฎหมายของประเทศในการประกอบกิจการ

 

วันที่ 2017-12-06
บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.