สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI
Date : 16/12/2020
สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนที่ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

            สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนที่ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามที่ระบุในบัตรด้วยส่งเสริมการลงทุนด้วย ซึ่งแบ่งสิทธิประโยชน์ออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ คือ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

            ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ดังนี้

 • ตามมาตรา 28 และ 29 ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุน จะได้รับการยกเว้น หรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
 • ตามมาตรา 30 ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุน จะได้รับการลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับวัสดุหรือวัตถุดิบที่จำเป็นต่อธุรกิจ
 • ตามมาตรา 31 และมาตรา 34 ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุน จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ระยะเวลาไม่เกิน 8 ปี
 • ตามมาตรา 35 (1) จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
 • ตามมาตรา 35 (2) จะหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา เป็นสองเท่า
 • ตามมาตรา 35 (3) จะหักค่าติดตั้ง หรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มขึ้นร้อยละ 25
 • ตามมาตรา 36 สำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร

            ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ดังนี้

 • ตามมาตรา 24 อนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามา เพื่อศึกษาลู่ทางลงทุน
 • ตามมาตรา 25 และมาตรา 26 อนุญาตให้นำช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 • ตามมาตรา 27 อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • ตามมาตรา 37 อนุญาตให้นำและส่งออกเงินตราต่างประเทศ

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.