กรมสรรพากร เริ่มบังคับใช้ข้อตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย – กัมพูชา
Date : 17/12/2020
 ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน หรืออนุสัญญาภาษีซ้อน เป็นการเอื้ออำนวยด้านภาษีให้กับนักลงทุนทั้ง 2 ประเทศ และยังเป็นการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ

           ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน หรืออนุสัญญาภาษีซ้อน เป็นการเอื้ออำนวยด้านภาษีให้กับนักลงทุนทั้ง 2 ประเทศ และยังเป็นการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศ ซึ่งประเทศไทยของเราได้บังคับใช้อนุสัญญาภาษีซ้อนแล้วกว่า 61 ประเทศ โดยประเทศที่ไทยได้มีการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อนฉบับแรกด้วยคือ ประเทศเยอรมัน มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2511 ตามด้วยประเทศสิงคโปร์ในปี 2519

           โดยเป็นภาษีที่จัดเก็บจากเงินได้ ซึ่งมีขอบข่ายที่จัดเก็บภาษีที่บังคับโดยเฉพาะ ได้แก่ ในกรณีของประเทศไทย คือ ภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม กรณีของประเทศกัมพูชา คือ ภาษีเงินเดือน และภาษีกำไรรวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีกำไรส่วนเพิ่มที่จัดเก็บจากการจ่ายเงินปันผล และภาษีผลได้จากทุน

         

            อธิบดีกรมสรรพากร นายประสงค์ พูนธเนศ ได้เปิดเผยว่า “ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา หรืออนุสัญญาภาษีซ้อน มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยผู้เสียภาษีจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยผลประโยชน์ของความตกลงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีในการขจัดหรือบรรเทาภาระภาษีซ้ำซ้อนระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนระหว่างกันให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้ เช่น หากนักลงทุนไทยได้รับเงินได้ประเภท เงินปันผล ดอกเบี้ย หรือค่าสิทธิ จากกัมพูชา ก็จะได้รับการลดอัตราภาษีที่ต่ำกว่าอัตราภาษีภายในประเทศ ดังนั้น ผู้เสียภาษีหรือนักลงทุนไทยที่ทำธุรกรรมหรือมีภาระภาษีจากการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา สามารถนำข้อตกลงดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้”

             ทั้งนี้ ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย – กัมพูชา นับเป็นความตกลงเพื่อการเว้น การเก็บภาษีซ้อนฉบับที่ 61 ที่รัฐบาลไทยจัดทำกับรัฐบาลต่างประเทศ หลังจากได้มีการทำอนุสัญญากับประเทศไอรแลนด์ไปในปี 2558 และได้มีการปรับปรุงแก้ไขอนุสัญญาดังกล่าวกับอินเดียและสิงค์โปร์ในปี 2559

              สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัย สามารถศึกษารายละเอียดของความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ของทั้ง 61 ประเทศ ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เมนูความรู้เรื่องภาษี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.