รัฐลดหย่อนภาษีให้กับผู้มีเงินได้ สำหรับเงินที่จ่ายเพื่อบริจาคกองทุนและการลงทุนในสตาร์ทอัพ
Date : 17/12/2020
 ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดา

           ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดา และบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ในการบริจาคเงินให้กับ 4 กองทุน ได้แก่ กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, กองทุนสนับสนุนการวิจัย, กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา และกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณะสุข ซึ่งสามารถนำเงินที่บริจาคมาหักเป็นรายจ่ายหรือลดหย่อนภาษีได้ถึง 2  เท่าของยอดบริจาค โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

            นอกจากนี้ในมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Angel Investor ได้กำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ได้จ่ายเงินลงทุนในหุ้นเพื่อจัดตั้ง หรือลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนวิสาหกิจเริ่มต้น หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของ Start Up สามารถนำเงินในการลงทุนมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง ซึ่งต้องมียอดรวมกันไม่เกินหนึ่งแสนบาท โดยผู้มีเงินได้จะต้องถือหุ้นในบริษัทนั้น ๆ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งวันที่ได้ทำการลงทุน และรายจ่ายจะนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2562 อย่างไรตามมาตรการดังกล่าว เป็นมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนในหุ้นของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนบริษัทขึ้นตามกฎหมายของไทย รวมถึงประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย ทั้งนี้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนโดยเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 30 ล้านบาทในรอบระยะบัญชี

 

Source : thairath

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.