บีโอไอมั่นใจ สมาร์ทวีซ่า ช่วยพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย
Date : 17/12/2020
 สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในกิจการฐานความรู้

           สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในกิจการฐานความรู้ ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้ให้ความมั่นใจว่า “สมาร์ทวีซ่า” จะสามารถช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติแผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง รวมถึงผู้ประกอบวิสาหกิจเริ่มต้นเข้ามาลงทุนในกิจการที่ต้องใช้เทคโนโลยีและอยู่ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-Curve) ได้แก่

  • อุตสาหกรรมดิจิทัล
  • อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร
  • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
  • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
  • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
  • อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
  • อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
  • อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
  • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
  • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

           นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยถึงความมั่นใจของสมาร์ทวีซ่าว่า สมาร์ทวีซ่า (Smart Visa) ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทพิเศษที่ทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา จะเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0

          “โดยปัจจัยที่จะช่วยดึงดูดการลงทุน นอกเหนือจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนแล้ว และสิทธิประโยชน์แล้ว การดำเนินความสะดวกในการดำเนินธุรกิจก็เป็นส่วนที่สำคัญเช่นกัน ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้ยกระดับการให้บริการแก่ภาคธุรกิจ จนทำให้ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจของประเทศไทยดีขึ้นจากอันดับที่ 46 มาอยู่อันดับที่ 26 ดังนั้นสมาร์ทวีซ่าจะยิ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นด้วย”

            อย่างไรก็ตาม สมาร์ทวีซ่านี้เป็นวีซ่าพิเศษสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงาน หรือลงทุนในกิจการที่ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการผลิตและบริการ

 

ที่มา : ศูนย์บริการลงทุน สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.