การต่อวีซ่าต่างด้าว เพิ่มอายุการทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้อง
Date : 17/12/2020
ปัจจุบันประเทศไทยของเรามีคนต่างด้าว เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งจุดประสงค์เข้ามาเพื่อประกอบธุรกิจของตัวเอง

            ปัจจุบันประเทศไทยของเรามีคนต่างด้าว เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งจุดประสงค์เข้ามาเพื่อประกอบธุรกิจของตัวเอง หรือเข้ามาเป็นลูกจ้าง โดยเฉพาะคนต่างด้าวที่มีสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาวมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคนที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ด้วยอัตราของคนต่างด้าวที่เพิ่มมากขึ้นทำให้รัฐบาลต้องการให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานมีวีซ่าที่แตกต่างจากวีซ่าทั่วไป เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการดูแลคนต่างด้าวให้ได้สิทธิ์ได้รับความสะดวกระหว่างการทำงานอยู่ในประเทศไทย ดังนั้นคนต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องมีวีซ่าทำงาน (หรือที่เรียกว่า NON - IMMIGRANT – B) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ซึ่งการที่คนด่างด้าวจะเข้ามาทำงานได้อย่างถูกกฎหมายก็ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยเช่นกัน หากตรวจสอบแล้วพบว่าคนต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายและไม่ได้ต่อวีซ่าคนต่างด้าวจะไม่ได้รับโทษเพียงผู้เดียวแต่ผู้ประกอบการจะต้องได้รับโทษด้วยเช่นกัน

            สำหรับคนต่างด้าวที่ต้องการต่อวีซ่าหรือใบอนุญาตทำงาน สามารถยื่นต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงานได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน โดยต้องยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุ ถึงจะทำการต่อวีซ่าทำงานได้ สำหรับการยื่นต่อวีซ่า Non-B เพื่อทำงานต่อต้องใช้เอกสารทั้งของคนต่างด้าวและผู้ประกอบการ/นายจ้างในการยื่นต่อวีซ่า ซึ่งมีเอกสารที่ต้องใช้ยื่นต่อวีซ่าหลัก ๆ แล้วมีดังนี้

สำหรับคนต่างด้าว

  • หนังสือเดินทาง
  • แบบคำขอ ตม.7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาหนังสือเดินทาง โดยต้องสำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีข้อมูล
  • ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ที่ได้ต่ออายุแล้ว
  • ใบอนุญาตให้พำนักอาศัยชั่วคราว (ทร.38/1)
  • ใบรับรองแพทย์

สำหรับผู้ประกอบการ/นายจ้าง

  • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบการ/นายจ้าง
  • ใบโควตารับคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน
  • แผนที่ของธุรกิจ

หมายเหตุ : หากคนต่างด้าวมีการเปลี่ยนนายจ้างต้องมีใบยืนยันการเปลี่ยนนายจ้าง

 

อ้างอิง : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.