หลังจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง
Date : 18/12/2020
 หลังจากจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะจบ เพราะการจดทะเบียนเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น

         หลังจากจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะจบ เพราะการจดทะเบียนเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น ซึ่งบริษัทและห้างหุ้นส่วนมีหน้าที่อื่น ๆ ต้องดำเนินการต่อไปจากนี้ด้วย

 

หน้าที่ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนเรียกร้อยแล้ว

1. ต้องจัดให้มี "ผู้ทำบัญชี" ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตาม พ.ร.บ. บัญชี พ.ศ. 2543 โดยต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัท ซึ่งต้องมีผู้ทำบัญชีบริษัทละ 1 คน เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของนิติบุคคล ทั้งนี้อาจเป็นพนักงานของนิติบุคคล ผู้รับทำบัญชีอิสระ หรือใช้บริการทำบัญชีกับสำนักงานรับทำบัญชีก็ได้
2. จัดทำบัญชีตามที่กฏหมายกำหนด โดยนับตั้งแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งผู้ประกอบการที่จดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน จะต้องจัดทำบัญชีตามชนิดของบัญชีด้วย มีดังนี้
      - บัญชีรายวัน ได้แก่ บัญชีเงินสด บัญชีธนาคาร บัญชีรายวันซื้อ บัญชีรายวันขาย และบัญชีรายวันทั่วไป
      - บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ ได้แก่ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้
      - บัญชีสินค้า และสต๊อกสินค้า
      - บัญชีรายวันและแยกประเภทอื่นตามความจำเป็นของบริษัท
3. ส่งมอบเอกสารประกอบการลงบัญชี ให้แก่ "ผู้ทำบัญชี" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
4. จัดให้มีการปิดบัญชี ครั้งแรกภายใน 12 เดือน และปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับตั้งแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน
5. จัดทำงบการเงิน อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ทุก ๆ สิบสองเดือน ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจะต้องมีรายการย่อตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด และงบการเงินต้องมีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นคนตรวจสอบงบการเงิน แล้วนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดรอบปีบัญชี
        พร้อมทั้งยื่นงบการเงินต่อสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ภายใน 1 เดือนด้วย นับตั้งแต่วันอนุมัติงบการเงิน (สำหรับห้างหุ้นส่วนต้องจัดทำงบการเงินยื่นภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี) ทั้งนี้รวมถึง บริษัทและห้างหุ้นส่วนที่แม้ว่าจะยังมิได้ประกอบกิจการก็ตาม จะต้องส่งงบการเงินด้วย มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
6. เก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
7. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะกรณีบริษัทจำกัด) ณ วันที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและให้นำส่งต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแล้วแต่กรณี ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
8. ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ (เฉพาะกรณี บริษัท จำกัด) ภายหลัง 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และจัดประชุมครั้งต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกระยะเวลา 12 เดือน
9. ต้องจัดทำใบหุ้น (เฉพาะกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนบริษัทจำกัด) มอบให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
10. ต้องจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท (เฉพาะกรณีบริษัทจำกัด) มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 

วันที่ 2019-06-17

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.