ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเหลือ 4% บรรเทาผลกระทบ COVID-19
Date : 18/12/2020
ในขณะนี้ประชากรทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเองได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 ซึ่งทำให้ทุกคนต่างได้รับผลกระทบไปทั่วโลก

        ในขณะนี้ประชากรทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเองได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 ซึ่งทำให้ทุกคนต่างได้รับผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งด้านของการใช้ชีวิต ด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจเองที่เป็นตัวขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างต้องชะงักทันที ดังนั้นสิ่งที่หน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถช่วยเหลือได้ก็คือการเริ่มเยียวยาจากสิ่งที่ทำได้ก่อน โดยเฉพาะกับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทุก ๆ เดือน

        สำนักงานประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 และลดภาระผู้ประกันตน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งคาดว่าสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 จะมีผลกระทบน้อยลงและผู้ประกันตนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

        โดยขั้นตอนในการบังคับใช้ต้องเป็นไปตามกฎหมายประกันสังคมมาตรา 46/1 ที่ระบุว่า ในกรณีท้องที่ใดท้องที่หนึ่งประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รัฐมนตรีโดยเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจประกาศ กำหนดการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนได้ทำการออกประกาศตามวรรคหนึ่งให้คำนึงถึงผลกระทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนได้การออกประกาศตามวรรคหนึ่งให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจประกอบกับเสถียรภาพของกองทุนเป็นสำคัญ ซึ่งสามารถลดหย่อนได้คราวละไม่เกินหกเดือน

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33

        ช่วง 6 เดือนนี้สำนักงานประกันสังคมได้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 เหลือเพียง 4% จากเดิม 5% ซึ่งในมาตรานี้ผู้ประกันตนยังได้รับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจากนายจ้างด้วย ดังนั้นจึงปรับลดให้กับนายจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับลูกจ้างเหลือ 4% ด้วยเช่นกัน

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39

        ตามปกติเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 คือ 4,800 บาท/เดือน เท่ากันทุกคน โดยได้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเหลือ 7% จากเดิม 9% นั่นเท่ากับว่าผู้ประกันตนมาตรา 39 จะจ่าย 336 บาท/เดือน (4,800 x 7%)

        อย่างไรก็ตามการปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในครั้งนี้ จะไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน เนื่องจากนี้เป็นหนึ่งในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ประกันตนทุกราย นี่เป็นเพียงการช่วยเหลือให้ผู้ประกันตนลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์นี้

 

วันที่ 2020-03-24

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.