ขยายเวลายื่นงบการเงิน ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19
Date : 18/12/2020
 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2558

       ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 โดยในขณะนี้ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล

        ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลงานด้านจดทะเบียนธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 และมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการจัดทำบัญชีและการนำส่งงบการเงินตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 จึงได้มีการออกประกาศ ดังนี้

        บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า รายใดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นจนทำให้เกิดเหตุขัดข้องจนไม่สามารถจัดประชุมได้ หรือทำให้จัดประชุมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากสามารถจัดประชุมได้ตามปกติแล้วให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลยื่นต่อนายทะเบียนเป็นรายกรณีไป

        นั่นหมายความว่าจากเดิม การยื่นงบการเงินปี 2562 ที่ทางบจก. และ บมจ. จะต้องจัดประชุม เพื่ออนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน หลังจากปิดรอบบัญชี พร้อมยื่นงบการเงินจากที่ประชุม แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หลาย ๆ คนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงเหล่าบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดด้วย ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ออกมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ บจก. และ บมจ. ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนดำเนิการต่อไปนี้

  • บจก. และ บมจ. หลังจากจัดประชุมแล้วให้ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลกรณี จัดประชุมล่าช้ากว่ากำหนดต่อกรมพํฒนาธุรกิจการค้า
  • ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน หลังจากได้มีการจัดประชุมแล้ว

บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สามารถยื่นงบการเงินและนำส่งหนังสือชี้แจงเหตุผลได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

  • นำส่งด้วยตนเอง ณ สถานที่ที่นิติบุคคลมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า (เขต 1 – 6) หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
  • นำส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน โดยเขียนชื่อที่อยู่ผู้รับดังนี้

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

          เลขที่ 563 ถนนสนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

  • เว็บไซต์กรมพัมนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

อย่างไรก็ตาม เมื่อนิติบุคคลดังกล่าวได้มีการประชุมแล้ว ให้บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดยังคงมีหน้าที่นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจำกัดนำส่ง บอจ.5 ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส่วนบริษัทมหาชนจำกัดนำส่ง บมจ.006 ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันเสร็จการประชุม และต้องนำส่งงบการเงินภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับสมาคมการค้าและหอการค้า ให้ยื่นงบดุลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการประชุมใหญ่

 

วันที่ 2020-03-31

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.