การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
Date : 22/12/2020
การบัญชีการเงินเป็นหนึ่งในสาขาการบัญชี ที่จะติดตามธุรกรรมทางการเงินของบริษัท หรือเป็นบัญชีทางด้านการเงินที่ดูแลทั้งรายรับ - รายจ่าย รวมถึงเงินสดย่อย ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักการบัญชีที่รับรองมาตรฐานการบัญชี
       การบัญชีการเงินเป็นหนึ่งในสาขาการบัญชี ที่จะติดตามธุรกรรมทางการเงินของบริษัท หรือเป็นบัญชีทางด้านการเงินที่ดูแลทั้งรายรับ - รายจ่าย รวมถึงเงินสดย่อย ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักการบัญชีที่รับรองมาตรฐานการบัญชี ซึ่งจะทำให้ได้รับผลไปบันทึกสรุป และนำเสนอในรายงานทางการเงินหรืองบการเงิน เช่น งบกำไรขาดทุน หรืองบดุล เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัท

       โดยบริษัทจะต้องทำการออกงบการเงินตามตารางประจำให้กับผู้ใช้งบการเงินภายนอก เนื่องจากเงินบางส่วนต้องมีการแบ่งสันปันส่วนให้กับบุคคลภายนอก โดยผู้รับหลักเป็นเจ้าของบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ให้กู้บางราย ซึ่งหากหุ้นของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์งบการเงินของบริษัทและรายงานทางการเงิน อื่น ๆ มีแนวโน้มที่จะได้รับการเผยแพร่ไปในวงกว้าง ทำให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ เช่นคู่แข่ง ลูกค้า พนักงาน องค์กรแรงงาน และนักวิเคราะห์การลงทุน

       อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญ คือต้องชี้ให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ของการบัญชีการเงินไม่ได้เป็นแค่การรายงานมูลค่าของบริษัท แต่วัตถุประสงค์ของมัน คือการให้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับคนอื่น ๆ ในการประเมินมูลค่าของบริษัทสำหรับตัวเอง

 

บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้บริการสนับสนุนการจัดทำข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน และการบริหารให้แก่ผู้ประกอบการและองค์กรต่าง ๆ โดยเรามีกลุ่มทีมงานผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ arac@ar.co.th หรือโทร. (662) 439-4600

คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง
เครื่องหมายการค้ารับทำบัญชีรับจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการส่งเสริมการลงทุนการบัญชีการเงิน,  รับตรวจสอบบัญชีงบการเงินการบัญชีบริหารภาษีอากรภาษีมูลค่าเพิ่ม 
คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
TrademarkTrademark RegistrationBOIWork PermitAccountingFinance , auditfinancial statementmanagerial accountingTAXVATE-Filing

 
วันที่ 2018-02-13
บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy