ความรับผิดชอบต่องบการเงินของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี
Date : 23/12/2020
นอกจากผู้สอบบัญชีจะเป็นผู้ดำเนินงานตรวจสอบ เพื่อแสดงความคิดเห็นในงบการเงินของบริษัทว่าปลอดภัยจากการรายงานที่ผิดไปจากสระสำคัญแล้ว ในส่วนของผู้บริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบ
          นอกจากผู้สอบบัญชีจะเป็นผู้ดำเนินงานตรวจสอบ เพื่อแสดงความคิดเห็นในงบการเงินของบริษัทว่าปลอดภัยจากการรายงานที่ผิดไปจากสระสำคัญแล้ว ในส่วนของผู้บริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินด้วย โดยผู้สอบบัญชีรวมถึงผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีความรับผิดชอบต่องบการเงินเหล่านั้นเช่นกัน โดยต้องรับผิดชอบต่องบการเงิน ดังนี้

1. ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

            เนื่องจากกิจการเป้นผู้มีหน้าที่จัดทำ-บัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ในมตราที่ 8 ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้มีอำนาจกระทำแทนกิจการ ทำให้ผู้บริหารมีหน้าที่จัดให้มีการจัดทำบัญชี และจัดทำงบการเงินโดยมีรายการย่อตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้การเงินนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หลังจากนั้นจึงยื่นงบการเงินดังกล่าวต่อสำนักงานกลางบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) หรือสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ภายในระยะเวลาที่กำหมายกำหนด

2. ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน

            ผู้สอบบัญชีที่มีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ในมาตรา 11 เนื่องจากผู้สอบบัญชีสามารถให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งบการเงินว่างบการเงินของบริษัทไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง และได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy