การวางระบบบัญชี เพื่อความสะดวกในการบันทึกข้อมูลทางการเงิน
Date : 24/12/2020
การวางระบบบัญชี เป็นการวางระบบบัญชี เพื่อบันทึกข้อมูลภายในธุรกิจที่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำบัญชี เนื่องจากระบบบัญชีสามารถทำให้ธุรกิจควบคุมรายจ่าย และใช้แสดงสถานภาพทางการเงิน
            การวางระบบบัญชี เป็นการวางระบบบัญชี เพื่อบันทึกข้อมูลภายในธุรกิจที่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำบัญชี เนื่องจากระบบบัญชีสามารถทำให้ธุรกิจควบคุมรายจ่าย และใช้แสดงสถานภาพทางการเงิน ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานทางการเงิน เพื่อนำเสนอรายงานทางการเงินของธุรกิจให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยงานวางระบบบัญชีจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันดังนี้

การวางระบบบัญชีแบบใหม่ แบ่งเป็น 2 แบบด้วยกัน

  • การวางระบบบัญชีในกิจการที่เปิดขึ้นใหม่
  •  วางระบบบัญชีในกิจการที่มีการจัดตั้งมานานแล้ว มักเกิดขึ้นกับกิจการที่มีการจัดตั้งอยู่แล้ว และมีกิจการในเครือที่ต้องการเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น

การวางระบบบัญชีให้ครอบคลุมถึงสาขาที่เปิดใหม่

          มักเกิดขึ้นกับกิจการที่เกิดมานานแล้วแต่มีการวางเฉพาะส่วนงานใหม่หรือสาขาใหม่แต่ใช้ชื่อกิจการเดิมเป็นการวางระบบบัญชีเพื่อให้ครอบคลุมด้านการเงินมากยิ่งขึ้น

การวางระบบบัญชี เพื่อปรับปรุงบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

          เป็นการวางระบบบัญชีเฉพาะส่วนที่ควรปรับปรุง เนื่องจากการปรับปรุงระบบบัญชีสามารถทำให้ระบบบัญชีมีความรัดกุมและสะดวกมากยิ่งขึ้น

 การวางระบบบัญชีที่ดีมีอะไรบ้าง

  • สามารถใช้ข้อมูลได้จริง มีความถูกต้องและเที่ยงตรงในการดำเนินการ
  • สามารถนำเสนองบการเงิน และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารกิจการ
  • สามารถใช้เป็นข้อมูลในการคำนวณภาษีในขั้นพื้นฐานได้
  • สามารถเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินในอดีตและปัจจุบันได้ง่าย

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy