การทำบัญชี ทำไมถึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจละเลยไม่ได้
Date : 24/12/2020
สิ่งที่จะแสดงให้เห็นศักยภาพและการดำเนินธุรกิจให้รอดต่อไปได้ ต้องอาศัยข้อมูลหลาย ๆ ส่วนด้วยกันเพื่อการบริหารและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           สิ่งที่จะแสดงให้เห็นศักยภาพและการดำเนินธุรกิจให้รอดต่อไปได้ ต้องอาศัยข้อมูลหลาย ๆ ส่วนด้วยกันเพื่อการบริหารและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในนั้นคือข้อมูลบัญชี ซึ่งจะได้จากการทำบัญชีจากผู้ทำบัญชีของบริษัท โดยจะผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะเพื่อรายงานข้อมูลบัญชีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก ดังนั้นการจัดทำบัญชีจึงเป็นขั้นตอนที่ธุรกิจห้ามละเลยเด็ดขาด เพราะนอกจากการนำข้อมูลมาช่วยในการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังมีข้อบังคับและกฎหมายที่ระบุไว้ให้ทุกธุรกิจต้องปฏิบัติตามอีกด้วย

            กฎหมายได้มีการระบุไว้ว่า นิติบุคคลที่ทำการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องทำบัญชี และจัดส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร โดยการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 51 รวมถึงงบการเงินปีละครั้ง หรือจะยื่นมากกว่านั้นก็ได้

            หากธุรกิจไม่มีการทำบัญชี จะเกิดอะไรขึ้น? แน่นอนว่าคุณจะไม่ทราบเลยว่า ธุรกิจมีกำไรหรือขาดทุนไปเท่าไร แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจเป็นอย่างไรและหลายละเอียดงบการเงินต่าง ๆ ที่มีผลต่อการวางแผนธุรกิจ รวมถึงการประเมินสภาพคล่องทางการเงินด้วย โดยไม่ว่าคุณเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่ หรือเป็นธุรกิจที่จัดตั้งมานานแล้วก็ตาม การทำบัญชีจะช่วยคุณได้มากเลยทีเดียว นอกจากนี้ความสำคัญของกฎหมายทำให้การทำบัญชีเป็นขั้นตอนที่ต้องมีความละเอียดมากขึ้น เพราะถ้าหากผู้ทำบัญชีของบริษัทลืมยื่นงบการเงินล่าช้า ผู้ทำบัญชีและกรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบในการเสียค่าปรับ ตั้งแต่ 1,000 บาท – 36,000 บาท ฉะนั้นถ้าหากไม่อยากเสียค่าปรับอันแสนแพง ห้ามลืมทำบัญชีและงบการเงินเด็ดขาด

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy