รู้หรือไม่? ทำไมธุรกิจต้องมีการตรวจสอบภายใน
Date : 25/12/2020
การตรวจสอบภายใน เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญกับธุรกิจ โดยจะทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัท  ส่วนผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ให้มุมมองที่เป็นกลางและเป็นอิสระ
            การตรวจสอบภายใน เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญกับธุรกิจ โดยจะทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัท  ส่วนผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ให้มุมมองที่เป็นกลางและเป็นอิสระ เพื่อประเมินและรายงานไปยังระดับสูงในองค์กร

            การตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยการประเมิน วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลองค์กร นอกจากนี้การตรวจสอบภายในยังสามารถระบุพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อีกด้วย

เพราะอะไร? ธุรกิจต้องมีผู้ตรวจสอบภายใน

            เนื่องจากการดำเนินการของบริษัทหรือองค์กรนั้น จะมีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่ทำให้ฝ่ายบริหารอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้นผู้ตรวจสอบภายในจึงเข้ามาช่วยจัดการปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการปฏิบัติการทางด้านบัญชีและการเงินปัญหา ด้านการขาย การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งการมีผู้ตรวจสอบภายในจะทำให้ลดปัญหา และลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

            โดยผู้ตรวจสอบภายในจะใช้วิธีในการตรวจสอบ ติดตาม และให้คำปรึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อให้บริษัทปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม

 

วันที่ 2018-11-16

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy