ครม.อนุมัติให้นำเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีได้
Date : 14/01/2021
ที่ประชุมครม. เห็นชอบมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ

        เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมาที่ประชุมครม. เห็นชอบมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ โดยประชาชนสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท สำหรับการประกันสุขภาพที่เป็นประกันภัยให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บหรือการชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ, การประกันอุบัติเหตุเฉพาะให้ความคุ้มครองเกี่ยวการรักษาพยาบาล, โรคร้ายแรง และประกันภัยสำหรับการดูแลระยะยาว  ทั้งนี้เบี้ยประกันสุขภาพที่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะต้องจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เท่านั้น เบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายก่อนวันดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการนำมาหักลดหย่อนภาษี แต่การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากที่มีเงื่อนไขประกันชีวิตทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 1 แสนบาท

 

Source : Posttoday

เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ย. 2018

 

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy