กรมสรรพากร ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ประสบอุทกภัย
Date : 18/01/2021
ถึงแม้ประเทศไทยกำลังจะสิ้นสุดฤดูฝนแล้วก็ตาม แต่ในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้มีมรสุมต่าง ๆ มากมายที่ส่งผลให้ในหลาย ๆ พื้นที่ของประเทศไทย

ถึงแม้ประเทศไทยกำลังจะสิ้นสุดฤดูฝนแล้วก็ตาม แต่ในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้มีมรสุมต่าง ๆ มากมายที่ส่งผลให้ในหลาย ๆ พื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกหนัก จึงทำให้น้ำระบายไม่ทันท่วมบ้านเรือน และพื้นที่ประกอบอาชีพของประชาชน ซึ่งสร้างความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก เพราะบางพื้นที่น้ำท่วมติดต่อกันมาเป็นเดือนแล้ว ข้าวของจมน้ำพังเสียหาย ทางคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เห็นชอบมาตรการภาษี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปีนี้ด้วย โดยผู้ที่มีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนี้ได้ ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่เกิดอุทกภัย ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักลกหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีดังต่อไปนี้

- ผู้ที่มีเงินได้สามารถใช้สิทธิที่ได้ทำการจ่ายในการซ่อมแซม หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง  แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1 แสนบาท

- ผู้ที่มีเงินได้สามารถใช้สิทธิที่ได้ทำการจ่ายในการซ่อมแซม หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ โดยใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 3 หมื่นบาท

ผู้ที่สามารถใช้สิทธิได้นั้น นอกจากจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่อุทกภัยแล้วต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย ในกรณีอสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า หรือผู้ใช้ประโยชน์ และในกรณีรถ ได้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้เช่าซื้อเท่านั้น จึงจะสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีนี้ได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเงินได้ ทรัพย์สินหรือสินค้าที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ดังนั้นสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในปี พ.ศ. 2560 นี้ สามารถใช้สิทธิสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2560 โดยต้องทำการยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 นี้ ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกพื้นที่ และศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161

 

อ้างอิง : กรมสรรพากร

เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ย. 2018

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy