รายงานอันดับความง่ายในการชำระภาษีของประเทศไทย (paying Taxes)
Date : 18/01/2021
กรมสรรพากร ได้กล่าวถึงอันดับความง่ายในการชำระภาษีของไทย ซึ่งดีขึ้นมากจากปีก่อน

กรมสรรพากร ได้กล่าวถึงอันดับความง่ายในการชำระภาษีของไทย ซึ่งดีขึ้นมากจากปีก่อน โดย ธนาคารโลกได้เผยแพร่รายงาน “Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs” หรือรายงานความยากง่ายในการทำธุรกิจประจำปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 26 จาก 190 ประเทศของโลกดีขึ้นจากลำดับที่ 46 ในปี พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความสะดวกในการชำระภาษี (Paying taxes) ของประเทศไทยดีขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 จากลำดับที่ 109 มาอยู่ที่ลำดับที่ 67 ของโลกในปี พ.ศ. 2561 และอยู่ลำดับที่ 2 ของอาเซียน

นายประสงค์พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร จึงได้เปิดเผยว่า “เนื่องจากปีที่ผ่านมารัฐบาลได้มี นโยบายสนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกิจในประเทศในหลายด้าน ทั้งภาษี และความสะดวกในการชำระเงิน ประกอบกับกรมสรรพากรได้พัฒนาเครื่องมือ โดยนำเทคโนโลยีหลายๆ ด้านมาสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีตามนโยบาย Thailand 4.0 เช่น ระบบการตรวจสอบตามเกณฑ์ความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach : RBA) รวมถึงกรมสรรพากรได้จัดทำคู่มือภาษี สำหรับผู้ประกอบการเป็นรายอุตสาหกรรม เช่น ร้านยา ร้านทอง รวมถึงการจัดอบรมสัมมนาภาษีตลอดทั้งปี เพื่อผู้เสียภาษีจะได้ปฏิบัติตามนโยบายภาษีได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ และลดต้นทุนด้านการชำระภาษีให้แก่ ผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกได้” กรมสรรพากรคาดหมายว่าในอนาคตหากประเทศไทยสามารถนำระบบ E-tax Invoice, E-Withholding tax มาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีในประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์ต้นทุนการประกอบธุรกิจ ในประเทศไทยจะลดลง และก็จะช่วยยกลำดับความสามารถในการแข่งขันด้านการชำระภาษี ของประเทศจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2018

 

อ้างอิง : กรมสรรพากร

เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ย. 2018

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy