รายการค่าใช้จ่ายที่นำมาหักลดหย่อนภาษี ปี 2560
Date : 19/01/2021
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายการค่าใช้จ่ายนำมาหักลดหย่อนภาษี ปี 2560 ได้

ผ่านมาถึงสิ้นปีแล้ว หลาย ๆ คนคงกำลังหาสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อฉลองปีใหม่กันอยู่ใช่ไหม แต่อย่าสนุกจนลืมว่า มกราคม - มีนาคม ปีหน้าต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยมีแบบที่ต้องยื่นแตกต่างกันไปสำหรับ ภ.ง.ด. 90 กรณีมีเงินได้พึงประเมินทุกประเภท, ภ.ง.ด. 91 กรณีเฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 ม.40(1) ประเภทเดียว ซึ่งเราก็สามารถนำเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้นะ มาดูกันว่าอะไรที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้บ้าง

- ลดหย่อนส่วนบุคคล : ลดหย่อนได้ 60,000 บาท 

- ลดหย่อนคู่สมรส : คู่สมรสไม่มีเงินได้ลดหย่อนได้ 60,000 บาท ส่วนคู่สมรสที่มีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท

- ลดหย่อนบุตร : ลดหย่อนได้ 30,000 บาท

- ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมถึงหักลดหย่อนได้สำหรับบิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้คนละ 30,000 บาท

- ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ : ลดหย่อนคนละ 60,000 บาท

- ลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาผู้มีเงินได้และคู่สมรส : ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท

- ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต : ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท

- ลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 10,000 บาท

- ลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกองทุนสงเคราะห์ครู : ลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาท

- ลดหย่อนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม : ลดหย่อนได้ไม่เกิน 9,000 บาท

- ลดหย่อนค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย : ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท

- ลดหย่อนค่าลงทุนใน RMF หรือค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อเลี้ยงชีพ : ลดหย่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน

- ลดหย่อนค่าลงทุนใน LTF หรือค่าซื้อหน่วยลงในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว : ลดหย่อนได้สูงสุดร้อยละ 15 ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

- ลดหย่อนบ้านหลังแรก ลดหย่อนได้ร้อยละ 20 ของราคาบ้านที่ไม่เกิน 3 ล้านบาท

- ลดหย่อนค่าซ่อมแซมบ้านที่เสียหายจากน้ำท่วม : ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท

- ลดหย่อนค่าซ่อมแซมรถที่เสียหายจากน้ำท่วม : ลดหย่อนได้ไม่เกิน 30,000 บาท

- ลดหย่อนค่าบริจาค : บริจาคน้ำท่วม หัก 1.5 เท่า, บริจาคทั่วไป หักตามจำนวนจริงที่ได้บริจาค, บริจาคเพื่อการศึกษาและกีฬา สามารถหักได้ 2 เท่า

- ช้อปช่วยชาติ : ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 ในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้รายจ่ายที่กล่าวไปข้างต้น สำหรับนำมาลดหย่อนภาษีนั้น สามารถสอบถามรายเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่กรมสรรพากร หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th

 

เผยแพร่เมื่อ 14 ก.พ. 2018

บริการ
ข่าว
Copyright © 2021 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.