ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร ?
Date : 19/01/2021
หลาย ๆ คนคงยังสงสัยกันภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืออะไร

           หลาย ๆ คนคงยังสงสัยกันภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืออะไร โดยภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หรือการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นเงินได้ที่ผู้จ่าย ต้องเสียให้กับผู้ประกอบการ หรือผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ที่จดทะเบียนเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องทำการหักไว้ก่อน ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้ถูกหักภาษีด้วย เพื่อนำไปเป็นหลักฐานกับกรมสรรพากรได้ว่าถูกหักภาษีไปแล้วจำนวนหนึ่งที่จะส่งผลให้ผู้ถูกหักภาษีไม่ต้องเสียภาษี เพราะการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นการทยอยจ่ายภาษีล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาที่ต้องเสียภาษีก็สามารถนำหลักฐานไปยื่นได้ว่าได้มีการเสียภาษีไปแล้วนะ ช่วยให้ผู้เสียภาษีมีภาระจ่ายภาษีน้อยลง ส่วนผู้มีหน้าที่หักภาษี จะต้องนำส่งภาษีที่หักไว้ให้กับทางกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินให้กับกรมสรรพากรทุกพื้นที่

            ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เว้นแต่บุคคลธรรมดาให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนแทน โดยต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีเงินได้ และต้องทำการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับผู้ที่ถูกหักภาษีด้วย และนำส่งภาษีที่หักไว้ตามวันที่ทางกรมสรรพากรได้กำหนด

 

เผยแพร่เมื่อ 14 ก.พ. 2018

บริการ
ข่าว
Copyright © 2021 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.