ความรู้เรื่องภาษี : ภาษีอากรคืออะไร ?
Date : 20/01/2021
เรามักเข้าใจความหมายของภาษีอากรกันอย่างกว้าง ๆ ว่าภาษีอากรเป็นภาษีที่ทางรัฐเรียกเก็บจากผู้เสียภาษี

           เรามักเข้าใจความหมายของภาษีอากรกันอย่างกว้าง ๆ ว่าภาษีอากรเป็นภาษีที่ทางรัฐเรียกเก็บจากผู้เสียภาษี เพื่อนำเงินที่ได้จากภาษีอากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งด้านอุปโภคบริโภคของประชาชน ความสะดวกสบาย การรักษายามเจ็บป่วย การสนับสนุนชุมชน และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งไม่ได้มีสิ่งตอบแทนให้กับผู้เสียภาษีโดยตรง เพราะเรามักจะได้ยินกันว่าเงินภาษีอากรที่ผู้เสียภาษีจ่ายไปก็นำไปรักษาและรับยาได้ฟรีตามโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ ส่งเสริมเด็กเรียนฟรี พัฒนาถนน นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

            ภาษีอากรนี้เป็นการบังคับให้ผู้มีเงินได้ทุกคนต้องเสียภาษี โดยคิดคำนวณจากรายได้จากการประกอบอาชีพของประชาชนหรือที่ได้จากการประกอบกิจการต่าง ๆ  และจากการซื้อสินค้าต่าง ๆ ที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรายได้จากภาษีรัฐจะนำกลับมาตอบแทนประชาชนในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวไปบ้างแล้วในข้างต้น

            ซึ่งบางคนตั้งคำถามว่า เราไม่ได้ใช้สิ่งที่รัฐสร้างให้บางอันทำไมเราต้องเสีย ต้องเข้าใจกันก่อนว่าภาษีอากรที่เราเสียรัฐนำไปใช้เพื่อส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตน ดังนั้นทุกคนจะได้รับการตอบแทนจากการเสียภาษีอากรจากทางใดทางหนึ่งอย่างแน่นอน วัตถุประสงค์และประโยชน์ของภาษีอากรมีมากมายที่เรายังไม่รู้ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และประเทศให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

            สำหรับเดือนมกราคม ถึงมีนาคมของทุกปี เป็นช่วงที่ผู้มีเงินได้จะต้องทำการยื่นแบบภาษีและชำระภาษี ดังนั้นอย่าลืมไปชำระภาษีกันนะคะ โดยสามารถยื่นแบบภาษีและชำระภาษีได้ด้วยตนเองที่กรมสรรพากรทุกพื้นที่ หรือจะยื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าไปได้ที่ www.rd.go.th

 

เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ย. 2018

 

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy