เตือน!! ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา อย่าลืมยื่นภาษี 2560 สิ้นสุดมีนาคม 2561
Date : 21/01/2021
การยื่นภาษีบุคคลธรรมดาของปี 2560 เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีรายได้ทุกคนต้องทำการยื่นภาษี แม้ว่าจะมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ก็ตาม

           เดินมาถึงครึ่งทางแล้วกับการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาของปี 2560 เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีรายได้ทุกคนต้องทำการยื่นภาษี แม้ว่าจะมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ก็ตาม โดยทางกรมสรรพากรได้เปิดให้ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ทั้งสำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ และผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถยื่นได้ถึงเดือนมีนาคมนี้

ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือใคร?

            ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็คือผู้มีเงินได้ หรือเงินพึงประเมิน เป็นเงินได้ของบุคคล หรือหน่วยภาษีที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีภาษีใด ๆ ได้แก่ เงิน, ทรัพย์สินที่อาจคำนวณเป็นเงินได้, เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด, เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกให้แทน โดยผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีดังต่อไปนี้

  • บุคคลธรรมดา
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล
  • ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
  • กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
  • วิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

กำหนดการยื่นภาษี

            การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยปกติจะยื่นกันปีละครั้งเท่านั้น (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม) หากในปีไหนมีการเลื่อนวันการยื่นภาษีวันสุดท้ายออกไปอีก ทางกรมสรรพากรจะทำการแจ้งให้ทราบ ซึ่งการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นการสรุปรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา

            ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ได้เป็นเพียงการสรุปรายได้เท่านั้น เพราะเรายังสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ทำให้ผู้มีเงินได้สามารถเสียภาษีน้อยลงและสามารถขอคืนภาษีได้ โดยรายการลดหย่อนภาษีบางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละปี ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าในปีภาษี 2560 รายจ่ายใดบ้างที่เราสามารถนำมาลดหย่อนภาษี ทั้งนี้ผู้ที่ยังไม่ทำการยื่นภาษี สามารถยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้แล้ววันนี้ อีกทั้งยังสามารถขอคืนภาษีผ่านทางพร้อมเพย์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

 

อ้างอิง : กรมสรรพากร

เผยแพร์เมื่อ 16 พ.ย. 2018

 

บริการ
ข่าว
Copyright © 2021 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.