ภาษีธุรกิจเฉพาะ ใครบ้างที่ต้องเสีย ?
Date : 22/01/2021
ต้องเข้าใจก่อนว่าภาษีธุรกิจเฉพาะนั้น หากองค์กรใดเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มธุรกิจเฉพาะและเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อป้องกันการเก็บภาษีซับซ้อน

            ต้องเข้าใจก่อนว่าภาษีธุรกิจเฉพาะนั้น หากองค์กรใดเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มธุรกิจเฉพาะและเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อป้องกันการเก็บภาษีซับซ้อน ซึ่งภาษีเฉพาะนั้นเป็นภาษีทางอ้อมที่จะเรียกเก็บจากฐานบริโภคทั่วไป โดยผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะคือ บุคคลธรรมดา, คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคล แต่หลาย ๆ คนอาจสงสัยว่าแล้วธุรกิจใดบ้างที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะได้บ้าง

ธุรกิจที่หนึ่ง : ธนาคาร

            ยกเว้นกิจการของธนาคารแห่งประเทศไทยได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราภาษีร้อยละ 3.0 ฐานภาษีคือ ดอกเบี้ย, ส่วนลด, ค่าธรรมเนียม, ค่าบริการ

ธุรกิจที่สอง : การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟอร์ซิเอร์ ธุรกิจหลักทรัพย์

          อัตราภาษีร้อยละ 3.0 ฐานภาษีคือ ส่วนลด ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือกำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการขายคืนหลักทรพย์

ธุรกิจที่สาม : การรับประกันชีวิต

            อัตราภาษีร้อยละ 2.5 ฐานภาษีคือ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ

ธุรกิจที่สี่ : การรับจำนำ

            อัตราภาษีร้อยละ 2.5 ฐานภาษีคือ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมหรือเงินที่ได้รับจากการขายของที่จำนำหลุด

ธุรกิจที่ห้า : การให้กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน แลกเปลี่ยนเงินตราและซื้อขายตั๋วเงิน

            อัตราภาษีร้อยละ 3.0 ฐานภาษีคือ รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา การออกตั๋วเงินหรือการส่งเงินไปต่างประเทศ

ธุรกิจที่หก : ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร

            อัตราภาษีร้อยละ 0.1 ฐานภาษีจากรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

            การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนั้น จะเป็นการเสียภาษีรายเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นอกจากนี้ผู้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ยังต้องเสียภาษีอื่น ๆ ควบคู่กันไปอีกด้วย

 

แหล่งที่มา : กรมสรรพากร

เผยแพร่เมื่อ 27 พ.ย. 2018

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy