บริจาคเงินให้สถานศึกษา ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
Date : 22/01/2021
สำหรับคนที่ต้องการลดหย่อนภาษี ด้วยการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา จะต้องเป็นการบริจาคเงิน ทรัพย์สิน และสินค้า ให้กับสถานศึกษาที่

            สำหรับคนที่ต้องการลดหย่อนภาษี ด้วยการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา จะต้องเป็นการบริจาคเงิน ทรัพย์สิน และสินค้า ให้กับสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ตามสนธิสัญญา หรือสถานศึกษาที่ได้ทำการตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำนาญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ไม่ว่าจะเป็นสถาบัน โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือเอกชนก็ตาม

บริจาคเงินให้สถานศึกษา ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

            โดยเงินบริจาคดังกล่าวจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหา หรือจัดสร้างอาคาร ที่ดิน วัสดุอุปกรณ์ แบบเรียน ตำรา สื่อ เทคโนโลยี ครู อาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงเป็นทุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษา สำหรับนักเรียน และนิสิต นักศึกษา

            เราสามารถนำหลักฐานการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา ไปใช้ลดหย่อนได้ 2  เท่าของเงินที่ได้บริจาคจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่น ๆ โดยนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาสามารถบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาได้เช่นกัน แต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันดังรูปภาพต่อไปนี้

นิติบุคคล ต้องการบริจาคให้สถานศึกษา

 

บริจาคเงินให้สถานศึกษา ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า-1

 

บุคคลธรรมดา ต้องการบริจาคให้สถานศึกษา

บริจาคเงินให้สถานศึกษา ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า-4

 

เผยแพร่เมื่อ 27 พ.ย. 2018

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy