ผู้มีรายได้อย่าลืม!! ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน
Date : 22/01/2021
เคยนึกสงสัยหรือไม่ ภาษีมาจากส่วนไหนบ้าง และภาษีที่เราเสียไปนำไปใช้จ่าย เพื่อพัฒนาประเทศด้านใด?

          เป็นเรื่องจริงที่รายได้ส่วนใหญ่ของรัฐมาจาก “ภาษี” ของประชาชน แต่รายได้จากประชาชนก็ยังไม่พอกับค่าใช้จ่ายของประเทศในแต่ละปี ดังนั้นจึงต้องมีการจัดเก็บภาษีจากส่วนอื่น ๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างครอบคลุม อยากรู้หรือไม่ว่าภาษีทั้งหมดมาจากไหน และมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้าง วันนี้เราจะมาดูกันเวลาเสียภาษีจะได้สบายใจมากขึ้น

เงินจากเรียกเก็บภาษีมาจากไหน?

          เงินที่ได้จากการเก็บภาษีมาจาก 4 หน่วยงานหลักด้วยกัน ได้แก่

 • กรมสรรพากร

         เป็นรายได้ที่มาจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม อากรแสตมป์ ภาษีการรับมรดก และอื่น ๆ

 • กรมสรรพสามิต

          เป็นรายได้ที่มาจากภาษีน้ำมัน ภาษียาสูบ ภาษีสุรา ภาษีเบียร์ ภาษีรถยนต์ ภาษีเครื่องดื่ม ภาษีเครื่องไฟฟ้า ภาษีรถจักรยานยนต์ ภาษีแบตเตอรี่ และภาษีอื่น ๆ รวมถึงรายได้เบ็ดเตล็ด

 • กรมศุลกากร

          เป็นรายได้ที่มาจากอากรขาเข้า อากรขาออก และอื่น ๆ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากอากรขาเข้ามากถึง 88,997.18 ล้านบาท

 • หน่วยงานอื่น ๆ

          เป็นรายได้ที่มาจากรัฐวิสาหกิจ กรมธนารักษ์ และ ส่วนราชการอื่น ๆ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากรัฐวิสาหกิจ

เงินที่รัฐได้จากภาษี และอื่น ๆ จะเป็นงบประมาณที่เก็บไว้ใช้จ่ายในแต่ละปี โดยจะแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มงานใหญ่ ๆ ด้วยกัน ดังต่อไปนี้

 • งบประมาณกลาง
 • กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function)
 • กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda)
 • กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area)
 • กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
 • กลุ่มงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ

          ซึ่งจากกลุ่มงบประมาณทั้ง 6 กลุ่มนี้ ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ คือแบ่งงบประมาณไปใช้ตามลักษณะงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • การป้องกันประเทศ
 • การรักษาความสงบภายใน
 • การบริหารทั่วไปของรัฐ
 • การพัฒนาเศรษฐกิจ
 • การสังคมสงเคราะห์
 • สิ่งแวดล้อม
 • เคหะและชุมชน
 • สาธารณสุข
 • การศึกษา
 • ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 

เผยแพร่เมื่อ 25 ธ.ค. 2018

 

บริการ
ข่าว
Copyright © 2021 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.