ภาษีเงินได้ของสามีและภรรยา รวมยื่น หรือ แยกยื่นดีกว่ากัน?
Date : 25/01/2021
แม้หลาย ๆ คนจะบอกว่าแต่งงานกันแล้วใช้กระเป๋าเงินร่วมกัน ใช้จ่ายร่วมกัน แต่รายได้ของสามีและภรรยาไม่ได้มาจากที่เดียวกันทุกครอบครัว

          แม้หลาย ๆ คนจะบอกว่าแต่งงานกันแล้วใช้กระเป๋าเงินร่วมกัน ใช้จ่ายร่วมกัน แต่รายได้ของสามีและภรรยาไม่ได้มาจากที่เดียวกันทุกครอบครัว อีกทั้งในปัจจุบันผู้หญิงและผู้ชายมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น ทุกคนล้วนแต่มีแต่รายได้เป็นของตนเอง ดังนั้นจึงต้องมีเรื่องภาษีของสามีและภรรยาเกิดขึ้น เพื่อให้การยื่นภาษี และการเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง

          โดยก่อนหน้านี้กฎหมายถือว่าเงินได้ของภรรยาถือเป็นของสามีได้ถูกยกเลิกไป แทนที่ด้วยกฎหมายใหม่ตามมาตรา 56 กำหนดการเก็บภาษีเงินได้ของสามีและภรรยา ไว้ว่าให้สามีและภรรยาต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ยื่นรายการที่เกี่ยวกับเงินได้ที่ตนได้รับระหว่างปีภาษีที่ล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถระบุได้เงินได้ส่วนไหนเป็นของสามีและภรรยา ให้ถือว่าเป็นเงินได้ของสามีและภรรยาคนละครึ่ง เว้นแต่ว่าเงินได้นั้นเป็นเงินได้พึงประเมินในมาตรา 40(8) อาทิเช่น เงินที่ได้จากการทำธุรกิจ การเกษตร การพาณิชย์ หรือการขนส่ง เป็นต้น ให้ตกลงกันว่าจะแบ่งให้แต่ละฝ่ายเท่าไร เมื่อนำมารวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าเงินได้ที่ได้รับ หากตกลงกันไม่ไปให้แบ่งกันคนละครึ่ง

การยื่นภาษี แยกยื่น หรือรวมยื่น?

          สำหรับการยื่นภาษีของสามีและภรรยา สามารถยื่นภาษีได้ทั้ง 2 แบบ ได้แก่การแยกยื่น กับรวมยื่น

  • การรวมยื่น : ในกรณีให้ถือเอาเงินได้ของตนไปเป็นเงินได้ของสามี หรือภรรยาก็ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นำมายื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน
  • การแยกยื่น : สามารถแยกยื่นรายการ หรือเสียภาษีเฉพาะส่วนเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 ตามมาตรา 40(1) อย่างเงินเดือน และค่าตอบแทนจากการทำงานประจำ โดยไม่ให้ถือเป็นเงินได้ของอีกฝ่ายหนึ่ง

          ดังนั้นจะยื่นภาษีและเสียภาษีก็ตกลงกันให้ดีภายในครอบครัว ว่าใครจะจ่ายเงินได้ส่วนไหน เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในภายหลัง

 

เผยแพร่เมื่อ 30 ม.ค. 2019

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy