อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มยังคงร้อยละ 7 ต่อไปอีกหนึ่งปี
Date : 25/01/2021
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤาฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยเรื่อง “การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม”

      เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤาฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยเรื่อง “การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม” เป็นมาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 เท่าเดิมรวมภาษีท้องถิ่น สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณีที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

      โดยจะยังคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 กับรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ยังคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าเดิมนั้นก็เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน อันจะทำให้ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

      ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่ารัฐบาลจะเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 10 เพราะการใช้อัตราร้อยละ 10 ไทยเคยใช้เพียงแค่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ที่ประกาศเพิ่มอัตราภาษีถึงแค่ปี 2542 เท่านั้น หลังจากนั้นใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 มาโดยตลอด อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มต้องประเมินภาวะเศรษฐกิจและคำนึงถึงปัจจัยหลาย ๆ ด้านด้วยกัน  

 

เผยแพร่เมื่อ 17 ก.ย. 2019

บริการ
ข่าว
Copyright © 2021 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.